Region Skåne befarade att en läkare kunde utgöra en risk för patientsäkerheten då denne inte följt sjukvårdens regler och rutiner samt varit inblandad i ett antal lex Maria-anmälningar. Därför anmälde regionen tidigare i år läkaren till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Av anmälan framgick också att Region Skåne ansåg att läkaren inte följt vårdhygienreglerna samt behandlat patienter på ett ovetenskapligt sätt. Patienter ska även ha klagat över att läkaren haft religiösa symboler i sitt arbetsrum och försökt förmå patienter att engagera sig i religiösa frågor.

Eftersom läkaren burit armbandsur och smycken vid undersökning, vård och behandling av patienter bedömer IVO att läkaren brustit i förhållande till Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien i vård och omsorg.

Läkaren har i ett yttrande till IVO uppgett att hen inte längre använder klockor eller smycken på underarmarna under arbetet.

Vad gäller utredningen i övrigt anser IVO att läkarens yrkesutövning inte har sådana brister att de har betydelse för patientsäkerheten i den bemärkelse som avses i patientsäkerhetslagen.

Beträffande läkarens religiösa symboler och samtal med patienter om sin egen religiösa tro skriver IVO att det inte är en fråga som ingår i regelverket för deras tillsyn. Den delen av anmälan omfattas därför inte av beslutet.

IVO avslutar ärendet och bedömer att det inte finns skäl att vidta ytterligare åtgärder.