Hur mycket eget ansvar som kan läggas på en patient gällande att följa upp behandlingar avgörs av en individuell bedömning utifrån medicinska och individuella förutsättningar. Men om patienten inte återkommer som bestämt är det även i dessa fall vårdgivaren som är ansvarig för uppföljningen, skriver IVO. 

IVO har i det aktuella ärendet granskat vilka rutiner 29 hälsocentraler i Västerbottens läns landsting har för att följa upp behandlingsinsatser. De flesta anger att det är patienten som ansvarar för att planera och boka tid för uppföljning. Vissa anger att omfattningen av uppföljningar beror på tillgången på personal. Några anger att om patienterna inte själva hör av sig finns det stor risk för att de »tappas bort«.

Primärvården brister i ansvaret för patienter med behov av uppföljning, skriver IVO i sitt beslut. En annan brist är att det i landstingets ledningssystem saknas övergripande rutiner för uppföljning av olika behandlingsinsatser i primärvården. Enligt Socialstyrelsens föreskrifter för systematiskt kvalitetsarbete ska vårdgivaren identifiera de processer i verksamheten som behövs för att säkra verksamhetens kvalitet. För varje aktivitet ska det finnas rutiner som beskriver tillvägagångssättet och hur ansvaret för utförandet är fördelat.

Landstinget i Västerbotten ska nu senast 31 maj redovisa att det finns rutiner inom primärvården för att säkerställa patientens behov av kontinuitet och säkerhet.

Bakgrunden till tillsynen i Västerbotten är att en patient i ett annat IVO-ärende hade rekommenderats att skaffa en hemblodtrycksmätare sedan patienten förnyat sina blodtrycksmediciner. Patienten hade då inte haft kontakt med läkare på minst ett år. 

Läs mer:

IVO tydliggör vårdgivarens uppföljningsansvar