Som Läkartidningen tidigare har berättat har den aktuella läkaren använt sig av en alternativmedicinsk metod, bioresonans, för att diagnostisera matöverkänslighet hos sina patienter. 

Enligt Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har läkaren slagit fast att minst fyra barn lider av intolerans eller överkänslighet mot gluten och andra födoämnen – helt utan att ha tagit några prov eller gjort några differentialdiagnostiska överväganden kring barnens symtom. Läkaren framhåller att noggranna utredningar har gjorts av andra läkare, men några sådana uppgifter står inte att finna i patienternas journaler då journalföringen är mycket bristfällig.

IVO hävdar att läkarens tillvägagångssätt står i strid med vetenskap och beprövad erfarenhet. Att läkaren dessutom har fortsatt med sin verksamhet, trots tidigare kritik från IVO, visar enligt myndigheten att läkaren är så oskicklig i sitt yrkesutövande att hen utgör en risk för patientsäkerheten.

IVO har därför yrkat att Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) ska besluta om en treårig prövotid för läkaren.

HSAN instämmer i den allvarliga kritiken. Läkaren har dels åberopat en diagnos som inte är accepterad i Sverige, dels ställt denna diagnos med en i Sverige icke etablerad metod. Men, skriver HSAN i sitt beslut: IVO har inte lyckats visa att de kostrestriktioner som läkaren rekommenderat har utgjort en risk för de aktuella patienterna, varför myndighetens yrkande om prövotid inte kan bifallas.

Inte heller det faktum att läkarens journalföring innehåller stora brister kan ligga till grund för ett beslut om prövotid, skriver HSAN, då IVO inte åberopat detta i sitt yrkande.

Läs mer:

Läkare som diagnostiserade med »bioresonans« riskerar prövotid