Patienten led av ALS sedan länge och sökte vård för akuta buksmärtor. En undersökning visade att han troligen hade en tarmperforation. Enligt anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) från en närstående beslutade patienten att avstå från operation, medveten om att han då skulle avlida inom några dygn. Beslut om behandlingsbegränsning fattades.

När patienten kom till sjukhuset sattes all läkemedelsbehandling i tablettform ut, inklusive den smärtbehandling han hade sedan tidigare. Morfinliknande läkemedel i injektionsform ordinerades för att användas vid behov. Patienten förmedlade vid flera tillfällen under de första vårddygnen att han hade smärtor från buken och andra delar av kroppen och fick då injektioner mot smärtan.

IVO anser att patientens smärttillstånd inledningsvis inte handlades adekvat. Den pågående behandlingen i tablettform borde enligt IVO ha omvandlats till en stående, kontinuerlig ordination av morfinliknande läkemedel i annan beredningsform. Förutom de tidigare smärtorna hade patienten nytillkomna smärtor vars orsaker inte skulle åtgärdas enligt beslutet om behandlingsbegränsningar.

Enligt anmälan ska två läkare drygt ett dygn innan patienten avled ha sagt att patienten inte skulle få mer smärtlindring. Skälet ska ha varit att det skulle förkorta hans liv och att dödshjälp inte är tillåtet i Sverige. Efter det ska patienten upplevt svåra smärtor i många timmar.  IVO uppger dock att patienten två dygn efter ankomsten till sjukhuset hade kontinuerlig smärtbehandling genom pump och smärtplåster och att patienten enligt journalen var lugn och inte smärtpåverkad det sista dygnet.