Det var 2015 som en konstnär på uppdrag av Region Gävleborg tilläts vistas på en psykiatrisk avdelning vid Gävle sjukhus. Syftet var att utifrån ett konstnärligt perspektiv skapa förståelse för platsen och verksamheten. Under ett antal dagar iklädde sig konstnären olika roller på avdelningen – patient, vårdare och kurator.

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har nu granskat ärendet och anser att vårdgivaren varken beaktat den sekretess som gäller inom hälso- och sjukvården eller patienternas anonymitetsskydd genom att låta en utomstående, som inte omfattas av sekretess, vistas på vårdavdelningen under flera dagar.

Vårdgivaren har enligt IVO inte heller beaktat sitt ansvar att tillgodose patienternas behov av trygghet i vården då man låtit patienterna träffa konstnären i egenskap av patient ena dagen och som vårdare en annan dag.

Vårdenhetschefen anger i ett yttrande bland annat att inga patienter på avdelningen påtvingats kontakt med konstnären, och att samtliga patienter som vårdades på avdelningen fick information om att konstnären skulle vistas på avdelningen.

Konstnären ska dessutom ha undertecknat ett dokument där det framgår att hen tagit del av information gällande tystnadsplikt och sekretess.

IVO gör bedömningen att konstnären i sitt uppdrag är att jämföra med en hantverkare som ibland utför uppgifter på vårdavdelningar. Därför anser IVO att konstnären inte har den koppling till hälso- och sjukvårdsverksamheten som krävs för att man ska vara bunden av sekretess enligt Offentlighets- och sekretesslagen eller omfattas av förbudet att röja uppgifter.

IVO anser också att det skulle ha varit värdefullt om vårdgivaren gjort en riskanalys inför konstnärens vistelse på avdelningen.