Att barn drabbas av stroke är ovanligt. Enligt Inspektionen för vård och omsorg, IVO, som hänvisar till en studie från 2010, drabbas mellan 25 och 45 barn per år i Sverige.

I mars 2015 fick ett tidigare friskt nio månader gammalt barn plötsligt svårt att hålla balansen, kunde inte längre krypa, trillade åt höger, dreglade och var kraftlös i höger arm och ben. Barnets mamma ringde då larmnumret 112 och redogjorde för symtomen.

Larmoperatören gav mamman rådet att avvakta, men åka in till sjukhus själv om hon upplevde att det var något som inte stämde. Mamman avvaktade cirka två timmar och åkte därefter till närmaste akutmottagning för barn.

På sjukhuset undersöktes barnet och symtomen bekräftades. Undersökande läkare kontaktade bakjour för att diskutera huruvida en datortomografisk undersökning av skallen skulle genomföras, men på grund av strålningsrisken fattades beslutet att avvakta. Då symtomen förvärrades genomfördes datortomografi ändå ett par timmar senare, utan att någon blödning, tumör eller infarkt upptäcktes. Barnet lades trots det in för övervakning.

Påföljande dag kontaktades barnneurolog. En magnetkameraundersökning visade på en stroke och behandling inleddes. 

IVO konstaterar att om en vuxen patient hade beskrivit liknande symtom i kontakten med SOS Alarm skulle ambulans sannolikt ha larmats med högsta prioritet. Detsamma borde, skriver IVO i sitt beslut, ha gjorts även i detta fall.

Väl på sjukhuset fördröjdes diagnos och behandling, delvs på grund av att rutiner för handläggning av barn med misstänkt stroke saknades. Det fanns heller inte tillgång till barnneurolog under jourtid.

IVO konstaterar därmed att vården vid såväl SOS Alarm som det berörda sjukhuset varit bristfällig och inte uppfyllt kraven i gällande hälso- och sjukvårdslagstiftning.

Sedan det inträffade har SOS Alarm påtalat för samtliga medarbetare att stroke kan förekomma hos barn och uppdragit åt dem att lyssna efter symtom. Vid det berörda sjukhuset har medarbetare utbildats, nya rutiner tagits fram för barnsjukvården gällande stroke och en barnneurologisk bakjourslinje har inrättats.