Vid en tillsyn i Region Jämtland Härjedalen arbetade läkare anställda med vikariatsförordnande – det vill säga läkare som inte tagit examen eller tagit examen men ännu inte börjat sin AT – ensamma på akuten utan att en legitimerad läkare fanns på plats. Enligt regionens uppgifter förekommer det både på somatiska och psykiatriska akutmottagningar.

Inom jourlinje kirurgi har exempelvis två läkare med vikariatsförordnande genom ett speciellt avtal haft självständiga arbetsuppgifter som motsvarar en ST-läkares, trots att läkarna i fråga ännu inte gjort AT. Enligt regionen har läkarna dock fått en »gedigen introduktion«.

Enligt IVO är det dock inte tillräckligt. Tillsynsmyndigheten riktar kritik mot regionen. I beslutet konstateras att regionen inte lever upp till den kompetensnivå som bör finnas på en akutmottagning. Det är inte förenligt med en god och säker vård att låta en läkare med vikariatsförordnande arbeta självständigt utan uppbackning av legitimerade läkare, enligt IVO.

2015 inledde IVO en tillsyn i Norrbotten efter larm om att icke legitimerade läkare med vikariatsförordnanden arbetade som ensam primärjour kvällar, helger och nätter på länets akutmottagningar. Det ledde till ett principbeslut från IVO om att läkare som inte har påbörjat sin AT inte ska arbeta ensamma på akutmottagningar utan tillgång till en legitimerad kollega.