IVO:s kritik framkom efter en tillsyn som föranleddes av »ett stort antal inkomna enskilda klagomålsärenden« rörande vårdcentralen. Avsaknad av kontinuitet på läkarsidan, brister i anamnesupptagning och journalföring och därmed en högre patientsäkerhetsrisk har kunnat konstateras i flera ärenden, enligt IVO. Myndigheten kritiserar därför vårdgivaren för att inte uppfylla patientsäkerhetslagens krav på systematiskt patientsäkerhetsarbete så att hälso- och sjukvårdslagens krav på god vård upprätthålls.

När det gäller de fyra obehöriga läkare som fick arbeta självständigt hänvisar bolagets vd till det bemanningsföretag som anlitats vad gäller ansvaret för att kontrollera stafettläkares behörighet. Men enligt IVO är detta vårdgivarens skyldighet, enligt Patientsäkerhetslagen 4 kap 4§, och därför får vårdcentralen kritik även för detta.

IVO kommer att följa upp tillsynen av vårdgivaren.

Vårdcentralen har även tidigare under årens lopp fått kritik av IVO för bristande systematiskt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete.