IVO skriver i sitt beslut att den aktuella läkaren i samband med undersökningen, som genomfördes via en digital vårdgivares app, noterade att det inte fanns några domningar eller känsla av förlamningar i armen och därför gav patienten lugnande besked.

Ett par dagar efter undersökningen konstaterades att patienten hade en propp i armen.

IVO anser att läkaren borde ha gjort en utförligare undersökning för att kunna göra en adekvat bedömning av patientens arm och hand.

IVO konstaterar att det i patientjournalen inte finns några uppgifter om förekomst av eventuell ömhet, smärta, värmeökning, rodnad eller missfärgning i området samt att rörligheten i axeln inte undersökts. Enligt IVO finns heller ingen notering alls gällande patientens hand, som enligt journalen var en av kontaktorsakerna.

IVO anser att läkarens undersökning inte var förenlig med patientsäkerhetslagens krav på att ge en sakkunnig och omsorgsfull hälso- och sjukvård som överensstämmer med vetenskap och beprövad erfarenhet.

Läkaren har i ett yttrande uppgett att patienten uppmanades att söka vård vid utebliven förbättring eller försämring så att man skulle kunna undersöka armen fysiskt.

Denna uppmaning har läkaren dock inte dokumenterat, vilket läkaren enligt IVO skulle ha gjort för att uppfylla patientdatalagens krav på att journalföra den information som lämnats till patienten. 

I mars i år gav regeringen genom ett tilläggsdirektiv utredaren Göran Stiernstedt i uppdrag att utreda hur de digitala vårdtjänsterna ska bidra till principen om jämlik vård.

I samband med det gav regeringen också i uppdrag till Socialstyrelesen att se över omfattningen och inriktningen på de digitala vårdtjänster som finns, samt att lämna rekommendationer om vilken typ av vård som lämpar sig för digitala vårdtjänster. 

Socialstyrelsens förstnämnda uppdrag redovisades i juni i år, och det sistnämnda ska redovisas senast i oktober i år.

Läs fler artiklar om digital vård:

Landstingen tar upp kampen om digital vård

Så mycket kostar digital vård

Taxan för digitala läkarbesök sänks

Kry: Vi förskriver inte för mycket antibiotika

Nätläkare förskriver antibiotika på »dåliga grunder«