Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har granskat fallet efter anmälan från patientens närstående.

Patienten i fråga fördes till sjukhus med kraftiga kramper. En tumör på vänster sida av hjärnan konstaterades, men då det rörde sig om en relativt stillsam tumör med långsam tillväxt fattade ansvarig kirurg i samråd med patienten beslutet att den skulle avlägsnas genom vakenkirurgi. Ingreppet genomförs då med lokalbedövning för att under hela operationen kunna kontrollera patientens språk och kognitiva funktioner.

IVO skriver i sitt beslut att lämpligheten i valet av operationsmetod kan ifrågasättas med hänsyn till patientens ålder och tidigare sjukdomar, men konstaterar att beslutet inte står i strid med vetenskap och beprövad erfarenhet.

Kompetensen att genomföra vakenkirurgi är dock begränsad i Sverige, varför väntan på operation blev lång. Dessutom drabbades patienten av en lindrig hjärtinfarkt en kort tid efter att tumören upptäckts, vilket gjorde att även den preoperativa utredningen fördröjdes.

Totalt fick patienten vänta åtta månader på operation. Under hela väntetiden behandlades patienten med höga doser av kortison, vilket bland annat förvärrade dennes diabetes. Patienten drabbades också av flera blödningar i tumören, vilket slutligen medförde halvsidig förlamning.

IVO skriver i sitt beslut: »Trots denna komplikation och trots att man enligt journalanteckningarna misstänkte en uppgradering av tumörens malignitetsgrad beslöt den ansvarige kirurgen […] att det planerade vakenkirurgiska ingreppet skulle kvarstå«.

Dagen före operationen övergavs dock denna idé och ingreppet genomfördes i generell anestesi.

IVO konstaterar att den långsiktiga prognosen för patienten sannolikt inte påverkats så mycket av den utdragna väntan på operation. Men, skriver IVO – det kliniska förloppet och de blödningar som uppstod borde ha medfört att patienten prioriterats högt för någon form av konventionell kirurgi. Hade sådan genomförts tidigare kunde ytterligare blödningar ha undvikits.

Sammanfattningsvis gör IVO därför bedömningen att den ansvariga läkaren borde ha omprövat beslutet om vakenkirurgi när patientens tillstånd påtagligt försämrades. Att så inte skedde är enligt IVO inte förenligt med patientsäkerhetslagens krav på en sakkunnig och omsorgsfull hälso- och sjukvård.