Händelsen, som inträffade vid ett sjukhus i södra Sverige, gäller en patient som vårdades inneliggande efter ett hotande tarmvred på grund av en tidigare upptäckt tumör i tarmen.

Under natten genomfördes en skiktröntgen, och på morgonen kom den aktuella läkaren för att lämna besked om resultatet. Informationen om undersökningsfynden gavs i korridoren där patienten befann sig.

Patienten uppfattade enligt sin klagomålsanmälan läkarens besked som att tumören i tjocktarmen var för stor att operera och hade metastaserat till lever, bukhinna, flera lymfkörtlar, armhålan och bröstbenet. Av anmälan framgår att patienten inte hade fått den informationen tidigare och att patienten upplevde det som ett dödsbud.  

Patienten anser sig ha fått en bestående psykisk vårdskada med frekventa och kraftiga ångestattacker. 

Av ett yttrande till IVO framgår att läkaren uppfattade det som att patienten var informerad om de fynd som gjorts på en tidigare skiktröntgen veckan innan. De nytillkomna fynden var förstorade lymfkörtlar på tre ställen, och läkaren gjorde bedömningen att patienten behövde informeras så snart som möjligt om den förestående behandlingen.

Läkaren har i yttrandet också uppgett att patienten erbjöds att samtala i ett samtalsrum. Detta ska patienten enligt läkarens yttrande avböjt. Eftersom patienten inte ville utnyttja samtalsrummet gjorde läkaren bedömningen att informationen kunde ges i korridoren.

Enligt IVO:s beslut har läkaren vid det aktuella tillfället inte informerat patienten om dennes allvarliga sjukdom på ett sätt som kan anses höra samman med god vård.

IVO anser att information av medicinsk art så långt som möjligt ska lämnas i en anpassad miljö med så lite störningar som möjligt samt att det är direkt olämpligt att sådan information lämnas i korridoren på en avdelning.

I ett yttrande från berörd sektionschef på sjukhuset framgår att det finns rutiner för hur information ska ges till patienterna och att dessa inte följts i det aktuella fallet. Av yttrandet framgår också att patienten, sektionschefen och en enhetschef haft ett möte där händelsen diskuterats och vilka åtgärder som vidtagits för att förhindra att det händer igen.