Ärendet gäller en kvinna som, enligt en lex Maria-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), ådragit sig en sfincterruptur grad IV – en bristning i ändtarmsmuskeln samt ämdtarmens slemhinna – i samband med sitt andra barns födelse. 

Kvinnan hade drabbats av en liknande sfincterruptur redan vid sin första förlossning. Men enligt sjukhuset dokumenterades inte den tidigare bristningen i kvinnans journal när förlossningsplaneringen genomfördes vid mödravårdscentralen – vilket i sin tur gjorde att den inte togs upp som en riskfaktor. Om en tidigare grad IV-bristning är känd, ska patienten alltid träffa läkare inför att förlossningen planeras samt vid behov remitteras till specialistmödravården, skriver sjukhuset i sin anmälan.

IVO påpekar dock att sjukhuset inte bara kan skylla på bristande journaldokumentation vid mödravårdscentralen. Vid tiden för förlossningen var den tidigare skadan känd och dokumenterades i förlossningsjournalen. Trots det forcerades utdrivningsskedet, bland annat på grund av att barnets hjärtljud indikerade syrebrist, och yttre press genomfördes under en värk. När barnets huvud fötts fram konstaterades även en skulderdystoci, det vill säga att barnets axlar hakat upp sig på moderns bäcken. Efter att detta lösts på manuell väg upptäcktes kvinnans nya bristning.

IVO:s kritik riktar främst in sig på att sjukhuset i fråga inte utrett händelsen med tillräckligt fokus på om, och i så fall hur, handläggningen av patienten från det att hon kom in till förlossningsavdelningen fram till dess att barnet fötts, kunnat minska risken för upprepad förlossningsskada. I stället har sjukhusets utredning siktat in sig på den bristande planeringen vid mödravårdscentralen. 

Men, skriver IVO, vårdgivaren har enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2005:28) ett ansvar att utreda händelseförloppet, identifiera orsaker till det inträffade och lista vilka riskförebyggande åtgärder som vidtagits för att något liknande inte ska hända igen. Detta har inte skett i tillräcklig grad, varför sjukhuset enligt IVO inte har fullgjort sin skyldighet att utreda händelser som medfört eller kunnat medföra allvarlig vårdskada.

IVO väljer därför att öppna ett tillsynsärende gentemot sjukhuset för att granska de brister som framkommit.

För kvinnan ledde den nya bristningen till långvariga besvär och hon fick genomgå en ny operation ett halvår efter förlossningen. Efter att komplikationer tillstött fick hon en stomi.