IVO gjorde en oanmäld inspektion vid privatläkarens mottagning efter att ha fått en anonym skrivelse. Vid inspektionen framgick att läkaren inte följde Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2015:10) om basal hygien i vård och omsorg i tillräcklig utsträckning för att förebygga smittspridning. 

Inspektionen räknar upp en rad punkter där arbetet inte gjorts på ett korrekt sätt enligt föreskrifterna: Armbandsur hade använts vid undersökningar, arbetsbyxor inte bytts dagligen, ombyte av arbetskläder gjorts i hemmet och långärmat burits vid patientnära undersökning. Vidare hade plastförkläde inte använts konsekvent vid risk för kontakt med kroppsvätskor, alkoholbaserat handdesinfektionsmedel inte använts omedelbart före och efter vårdmoment och handtvätt med flytande tvål och vatten endast utförts när smitta befarades. Slutligen hade inte skyddshandskar för engångsbruk använts konsekvent vid risk för handkontakt med kroppsvätskor.

Läkaren sa sig vid inspektionen inte ha kännedom om föreskrifterna.

IVO ställde krav på läkaren att återkomma och redovisa fastställda processer och rutiner för ett basalt hygieniskt arbetssätt i vård och omsorg av patienterna.