Patienten sökte vård på en akutklinik med anledning av buksmärtor som strålade upp mot halsen. Patienten fick Zantac (ranitidin) som dock inte hade effekt. Efter undersökning och provtagning visade urinprovet positivt utslag för droger. Patienten nekade dock intag av droger. Läkaren hittade inget anmärkningsvärt, och patienten fick åka hem.

Patienten som upplevde sig bli dåligt bemött och oskyldigt anklagad för missbruk anmälde saken till Inspektionen för vård och omsorg (Ivo). Vårdgivaren har i sin egen utredning konstaterat att läkaren inte kände till att läkemedlet Zantac kan ge falskt utslag på drogtest, samt att läkaren inte hade informerat patienten om att drogtest skulle tas.

Ivo kritiserar vårdgivaren för att inte ha säkerställt att personalen har den kompetens som krävs för att tolka resultatet av drogtester.

Ivo kritiserar också vårdgivaren för att inte ha säkerställt att patientens självbestämmande respekterats och att patienten inte fått information om att drogtest skulle genomföras. I beslutet står bland annat att »Ivo ser allvarligt på denna brist eftersom en patient ska – så länge det inte handlar om tvångsvård – samtycka till vård och behandling«. 

Vårdgivaren har enligt beslutet vidtagit åtgärder för att bristerna inte ska uppstå igen.

Ivo tillägger att klagomålet även kan hänföras till bemötande, men påpekar att myndigheten som huvudregel inte utreder bemötandefrågor. Patienten hänvisas i fråga om bemötande i stället till regionens patientnämnd.