En region har infört obligatoriska blod- och urinprov vid förskrivning av centralstimulerande medel. Urinprov tas som rutin vid uppföljning, både vid misstanke om missbruk och i slumpmässigt utvalda fall. Om proven är positiva eller om patienten vägrar lämna prov ska läkaren bedöma om medicineringen kan fortsätta.

Men i den skriftliga informationen till patienterna framgår det inte att beslutet ligger hos läkaren. Det är mer kategoriskt utformat: I informationen till patienter med adhd/add som får centralstimulerande medel meddelar regionen att läkemedlet är narkotikaklassat och att det därför är viktigt att patienten är drogfri, lämnar drogtest på uppmaning samt kommer till de uppföljningar som patienten kallas till. Om inte, så måste behandlingen avslutas.

Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) skriver i sitt beslut att informationen är olämpligt formulerad eftersom patienterna kan få uppfattningen att urinprovtagningen inte är frivillig. Ivo förutsätter att informationen ändras så att patienten inte upplever sig tvingad att genomgå övervakad urinprovtagning.

Ivo skriver att en patient inte får nekas vård av det skälet att hen motsätter sig urinprovtagning. Om en behandlingsmetod inte kan erbjudas utan att prov tas ska patienten erbjudas alternativ behandling.

Ivo hänvisar även till grundlagens krav (2 kap 6 § regeringsformen) på att varje medborgare gentemot det allmänna ska skyddas mot påtvingade kroppsliga ingrepp. Den enskilde får inte uppleva sig tvingad att delta i ett drogtest och får heller inte utsättas för påtryckningar eller repressalier om hen inte vill delta. Ivo hänvisar också till ett beslut av JO som innebär att det är olämpligt om informationsmaterial ger intryck av att samtycke är förutsättning för behandling.