Ivo har utövat tillsyn av en läkare verksam för ett nätläkarföretag efter att en vårdcentral anmälde ett patientfall. Patienten hade blivit hänvisad till vårdcentralen av nätläkaren, som satt diagnosen Sjögrens syndrom trots att det enligt vårdcentralen handlade om ett »skolboksexempel på diabetes«. Att inte nätläkaren förordnade om akut omhändertagande gjorde att patienten försattes i livsfara, enligt vårdcentralen.

Enligt journalen hos nätläkarföretaget hade patienten sedan en tid haft muntorrhet och helt torr tunga, vilket gjorde att patienten vaknade på nätterna och måste dricka vatten. Tungan hade en illaluktande grön/brun beläggning, och det fanns även blåsor i munnen. Läkaren hänivsade patienten att boka tid på vårdcentral för odling från tungan och ställningstagande till utredning av Sjögrens syndrom.

Ivo bedömer att nätläkaren gjort en otillräcklig anamnes och en bristfällig bedömning av patienten, och det gjorde, enligt Ivo, att tillräckliga åtgärder inte vidtogs. Läkaren har, enligt Ivo, inte utövat sitt arbete i överenstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet, och patienten har inte fått sakkunnig och omsorgsfull vård enligt patientsäkerhetslagens krav.