En patient med anorexi som vårdades på avdelning inom den specialiserade vuxenpsykiatrin har anmält klagomål till Inspektionen för vård och omsorg för att hon blev bälteslagd och medicinerad mot sin vilja. Patienten vänder sig mot beslutet att ge henne långtidsverkande neuroleptika trots att hon varken skrek, skadade sig själv eller någon annan utan bara var ledsen och hade ångest. Hon skriver att man hade kunnat vänta tills Stesoliden hade gett effekt innan man vidtog mer drastiska åtgärder. Effekten av läkemedlen oroade också, och patienten beskriver dagarna och veckan efter händelsen som de värsta i hennes liv, hon var i princip helt sängliggande i två dagar, förlorade ibland talförmågan, nacken låste sig så att hon inte kunde föra gaffeln till munnen och hon »svävade in och ut ur något slags halvt medvetande«.

Ivo är kritisk till medicineringen och kallar både dosering och kombination »oproportionerlig« med hänsyn till patientens sjukhistoria och psykiatriska hälsotillstånd så som de beskrivs i journalen. Kombinationen av injektion med Haldol med injektion med Cisordinol acutard riskerar att ge biverkningar inte bara akut utan i flera dagar, skriver Ivo. Hänsyn bör även ha tagits till patientens låga BMI (13,36) och till att patienten hade avböjt behandling med neuroleptika. Valet av kombination och dosering uppfyller därför inte kraven på sakkunnig och omsorgsfull vård enligt patientsäkerhetslagen, enligt Ivo.

Ivo har dock inga synpunkter på beslutet om själva bältesläggningen. Ivo skriver att patienten, enligt journalen, hade minskat i vikt under två veckor och önskade fortsatt viktnedgång, att patienten haft ångestattacker, att tidigare behovsmedicinering med bensodiazepiner inte haft önskad effekt samt att patienten avböjt neuroleptika. När bensodiazepiner vid det aktuella tillfället inte hade effekt och patienten inte vill ta injektion frivilligt togs beslut om bältesläggning och tvångsmedicinering.

Tillförordnad chefsöverläkare har yttrat sig över beslutet och delar Ivos uppfattning att dosen var onödigt hög, men anser att kombinationen var adekvat med hänsyn till halveringstid och tid till effekt.