Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) riktar i ett klagomålsärende skarp kritik mot vård och behandling av en patient som flera gånger sommaren 2018 skrevs ut från kirurgen vid ett universitetssjukhus utan att ha blivit adekvat bedömd och undersökt av läkare. 

Patienten, som hade nedsatt immunförsvar på grund av behandling med kortison för kronisk leverinflammation sedan några år, opererades akut för tarmfickor och pågående infektion. 

Ivo skriver att patienten vid första vårdtillfället skrevs ut samma dag som intravenös antibiotika byttes till tablettform utan någon utvärdering av läkemedlets effekt, och trots att patienten hade ett diagnostiserat hål på tarmen där tarminnehåll kunde läcka ut i buken. Någon klinisk undersökning av patientens buk gjordes heller inte inför utskrivning, enligt Ivo, som också skriver att »det är en brist att läkarna under två dygn, under vårdtiden, inte har bedömt eller undersökt patienten«. Patienten skulle enligt journalen följas upp med DT kolografi och telefonkontakt.

Patienten återkom dock med smärtor, feber och illamående, som gjorde att patienten inte kunde äta. Patienten lades in och behandlades, enligt journalen, med läkemedel mot illamående, men skrevs ut efter två dagar med samma planer för uppföljning, trots tecken på blodförgiftning. Patienten kunde då dricka men inte äta. Ivo bedömer att vården vid det andra vårdtillfället inte var sakkunnig och omsorgsfull och anser att vårdgivaren då borde ha omprövat tidigare planerad uppföljning med tanke på patientens mående och sjukdomshistoria.

Ivo konstaterar även att hälso- och sjukvårdspersonalen brustit i följsamhet och bedömning av poäng enligt MEWS (»Modified early warning score«). Vid det tredje vårdtillfället, då patienten avled, kom patienten in med höga MEWS-poäng, 7, enligt journalen. Med anledning av poängen »såg« en narkosläkare patienten och DT torax och DT buk utfördes. Därför och eftersom vårdgivaren använder sig av bedömningsskalan NEWS (»National early warning score«) anser Ivo att vården inte var sakkunnig och omsorgsfull, enligt 6 kap 1 § patientsäkerhetslagen. Ivo skriver också: »Ivo vill i sammanhanget framföra att det finns tre viktiga faktorer för att förbättra prognosen för en akut sjuk patient: tidig upptäckt av sviktande vitala funktioner, tidigt insatta åtgärder och adekvat klinisk kompetens.«

Ivo kritiserar också det faktum att det i journalen saknas uppgifter om bedömning och indikation för att ordinera kortison, något som är viktigt att dokumentera eftersom patienten tillfälligt kan känna sig piggare samtidigt som läkemedlet hämmar immunförsvaret. Av journalen framgår dock att patienten hade nedsatt immunförsvar, feber och en varansamling i buken. Vårdgivaren har inte uppfyllt kraven på dokumentation enligt patientdatalagen 3 kap 6 §, anser Ivo.