I det ena fallet återvände en patient till den psykiatriska avdelningen efter att ha avvikit från sin frigång. Patienten hade tagit heroin och kokain men var lugn och tillmötesgående, enligt patientjournalen. Den kritiserade läkaren träffade patienten, som upplevde sig snuvig och förkyld, varpå läkaren beslutade om isolering i 72 timmar då patienten bedömdes som en infektionsrisk. Det finns dock ingen notering i journalen om att patienten genom ett aggressivt och störande beteende allvarligt försvårade vården av de andra patienterna, vilket är en förutsättning för denna typ av beslut.

I det andra fallet hade patienten akuta luftvägssymtom och var retlig, utagerande och fäktande på avdelningen bland de andra patienterna. Patienten ombads att hålla sig på sitt rum eftersom personalen misstänkte att patienten hade covid-19. Läkaren beslutade även i detta fall om att patienten skulle hållas isolerad eftersom denne inte stannade på sitt rum på uppmaning av personalen. Isoleringen avbröts efter cirka 38 timmar när man fick ett negativt provsvar om covid-19. Under dessa timmar gjordes inga nya bedömningar av patienten.

Ivo påpekar i sitt beslut att en patient inom psykiatrisk slutenvård som har misstänkt covid-19 inte kan avskiljas med hänvisning till Lagen om psykiatrisk tvångsvård eller Lagen om rättspsykiatrisk vård enbart i syfte att förhindra att andra patienter eller personal smittas. Man skriver att beslut om så kallad avskiljning alltid ska kopplas till patientens beteende. Däremot kan en person som med en anmälningspliktig sjukdom under vissa förutsättningar isoleras enligt Smittskyddslagen, men att isolering av smittskyddsskäl då kräver att smittskyddsläkare får tillstånd från domstol.

Ivo kritiserar läkaren i bägge fallen och menar att läkarens beslut om isolering går emot gällande lagstiftning. Dessutom kritiseras läkaren för att rapporteringen om isolering inkom med dröjsmål i det ena fallet. Vid beslut om isolering längre än 8 timmar måste detta skyndsamt rapporteras till Ivo enligt Lagen om psykiatrisk tvångsvård. I det aktuella fallet så väntade läkaren i 11 dagar med att rapportera tvångsåtgärden.

Under pågående pandemi har Ivo uppmärksammat att det i flera verksamheter förekommit att patienter med misstänkt smitta har isolerats med hänvisning till Lagen om psykiatrisk tvångsvård eller Lagen om rättspsykiatrisk vård, utan att det har förekommit störande beteende från patientens sida. Därför har man beslutat att följa upp ytterligare fem tillsynsärenden av tvångsvårdade patienter från olika verksamheter.