Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) är enligt patientsäkerhetslagen skyldig att göra en åtalsanmälan när hälso- och sjukvårdspersonal bedöms vara skäligen misstänkt för brott i tjänsten där fängelse ingår i straffskalan.

För brott mot tystnadsplikt är straffet böter eller fängelse i högst ett år. Om det handlar om oaktsamhet är straffet böter. I ringa fall av oaktsamhet ska personen inte dömas till ansvar.

Det aktuella fallet rör en läkare som skrev journal under en tågresa. En medpassagerare som satt bredvid läkaren anmälde till Ivo att hon inte hade några problem med att läsa patientens namn, personuppgifter och vad läkaren skrev i journalen.

Läkaren har svarat Ivo att det var en engångshändelse som berodde på att han blev tvungen att av privata skäl omedelbart avsluta sitt arbete och ta ett tidigare tåg än planerat. Han visste att han inte skulle ha tid att skriva klart journalen när han kom hem. Inte heller skulle han kunna vänta tills han var åter på arbetet efter helgen, för de stödord han hade med sig skulle inte vara tillräckliga för att minnas anamnesen då. Läkaren beslutade sig därför för att skriva klart journalen på tåget med risk för att någon kunde se materialet. Men det fanns enligt läkaren endast en person som möjligen kunde ha sett det materialet och bara om personen verkligen ansträngde sig. På grund av stress tänkte läkaren inte på att han i stället hade kunnat skriva ned allt på ett blankt papper och inte i journalen.

Patientsäkerhetslagen 7 kap 29 § andra stycket:

»Om hälso- och sjukvårdspersonal är skäligen misstänkt för att i yrkesutövningen ha begått ett brott för vilket fängelse är föreskrivet, ska Inspektionen för vård och omsorg, om inte annat följer av 9 kap. 17 §, göra anmälan till åtal.«

Brottsbalken 20 kap 3 §:

»Röjer någon uppgift, som han är pliktig att hemlighålla enligt lag eller annan författning eller enligt förordnande eller förbehåll som har meddelats med stöd av lag eller annan författning, eller utnyttjar han olovligen sådan hemlighet, dömes, om ej gärningen eljest är särskilt belagd med straff, för brott mot tystnadsplikt till böter eller fängelse i högst ett år.

Den som av oaktsamhet begår gärning som avses i första stycket, dömes till böter. I ringa fall skall dock ej dömas till ansvar. Lag (1980:102).«