Vårdcentraler har ett vårdansvar för personer som bor på särskilda boenden. Och i slutet av 2020 uppmärksammade Sydsvenskan att chefen för en privat vårdcentral i Skåne tagit beslut om att äldre på särskilt boende inte skulle få sjukhusvård om de blev sjuka i covid-19. Chefens skäl var att skydda sjukhusvården för överbelastning i pandemin. Beslutet ska ha tagits utan samråd med anhöriga, vilket inte är tillåtet.

Ivo inledde en granskning av vårdcentralen och kommunen. Nu är granskningen klar och Ivo riktar kritik mot båda aktörerna.

Vårdcentralen har bland annat brustit då samordnade individuella planer, SIP, i ett stort antal fall inte upprättats tillsammans med patienter och närstående. Därmed har de inte kunnat uttrycka sin inställning till vårdnivå och livsuppehållande åtgärder, skriver Ivo i sitt beslut. Det strider också mot kraven i hälso- och sjukvårdslagen.

Vårdcentralen har inte heller varit tillräckligt tydliga i SIP och patientjournaler, när det gäller i vilka situationer behandlingsbegränsningarna skulle gälla. Det har i vissa fall inneburit risker för patienter, inte minst eftersom de hade kontakt med personal från flera verksamheter såsom sjukvård och socialtjänst. Och därmed uppfylldes inte heller kraven i patientdatalagen.

I Ivos utredning framkom att behandlingsbegränsningar kunde handla om respiratorvård samt hjärt–lungräddning vid katastrofläge. Kommunens sjuksköterskor hade dock uppfattat att begränsningarna skulle gälla »direkt vid covid-19-infektion och inte enbart vid katastrofläge«, skriver myndigheten.

Vårdcentralen får också kritik för att inte snabbt nog korrigerat brister, efter att kommunen larmat om de patientsäkerhetsrisker som uppstod. Vårdcentralen har inte heller säkrat tillgången på stöd och resurser i det extraordinära läget i början av pandemin, menar Ivo.

Däremot ska ingen patient i praktiken ha nekats sjukhusvård vid behov, enligt uppgift från vårdcentralen.

Ivo påtalar också att det funnits brister i kommunens vård. Även dessa handlar om SIP inte upprättats tillsammans med patienter och anhöriga, och att kommunen inte har säkrat stöd och resurser. Därtill har kommunens vård brustit i att rapportera avvikelser och patientsäkerhetsrisker till andra vårdgivare.

Efter avslöjandet om bristerna i slutet av 2020, granskade Region Skåne både privata och offentliga vårdcentraler. Granskningen kom fram till att felaktiga vårdbeslut tagits på flera håll, både inom privat och offentlig verksamhet. Men Ivo har inte valt att inleda någon ytterligare granskning.

Lars Rahm, enhetschef på Ivo, påpekar dock att myndigheten har pågående nationella tillsynsärenden kopplade till pandemin och äldrevården. Därtill har myndigheten fått regeringsuppdrag som bland annat handlar om hur besöksförbud hanterades under pandemin.

– Så Ivo har inte släppt fokus på något sätt. Vi kommer fortsatt titta på hur olika aktörer ansvarar för hälso- och sjukvården, säger han till Läkartidningen.