Hur bra fungerar det systematiska patientsäkerhetsarbetet inom förlossningsvården i Region Skåne och Region Blekinge? Inte alls, konstaterar Inspektionen för vård och omsorg, Ivo.

I två tillsynsbeslut beskrivs stora brister i återrapporteringen av avvikelser, lex Maria-anmälningar och klagomål. Bristande rutiner och otydliga rollfördelningar leder till att det blir »slumpartat och personbundet«, skriver Ivo.

Sämst återkoppling uppges bland barnmorskorna, som enligt Ivo generellt saknar en samlad bild av inträffade allvarliga händelser och lex Maria-anmälningar – och därtill även grundläggande kunskap om systematiskt patientarbete. Bland läkarna uppges återkopplingen fungera bättre.

Ivo konstaterar att det råder »stora diskrepanser« mellan de uppgifter som de granskade vårdgivarna lämnat om patientsäkerhetsarbetet och vad som framkommit i intervjuer med hälso- och sjukvårdspersonal under arbetet med tillsynen.

Bland annat beskrivs hur patientsäkerhetsarbetet för första linjens chefer »inte är praktiskt genomförbart« då det saknas både utbildning och resurser i form av tid och personal. På en av de granskade förlossningsmottagningarna uppges att man haft så stora problem med att säkerställa bemanningen att man behövt lägga stora delar av arbetstiden på att lösa dagsbehovet av personal.

Ivo konstaterar att samtliga verksamheter har problem med bemanning av barnmorskor och läkare och att detta upptar en stor del av ledningens tid att lösa. Senast den 7 november ska vårdgivarna ha redovisat vad de ska göra för att komma tillrätta med problemen – annars kan Ivo kräva att de vidtar åtgärder.

I besluten skriver Ivo att man är medveten om att det råder en »ansträngd och belastad situation» i förlossningsvården i många regioner. Sedan den sista januari i år bedriver myndigheten en nationell tillsyn av samtliga akutsjukhus i Sverige, som Läkartidningen rapporterat om.