Sedan 2016 har Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, fått in flera anmälningar mot läkaren som arbetat på vårdcentral. Det har till exempel handlat om apotek som noterat avvikelser i förskrivningsmönstret, recept på narkotiska läkemedel som polisen hittat i kriminella kretsar, och brister i journaldokumentation. Totalt rör fallen 18 patienter där hälften bedöms som oskicklighet och hälften som grov oskicklighet. I underlaget till HSAN:s beslut, står att Ivo har granskat »ett stort antal« journaler som alla ska ha visat exempel på brister.

I ett fall 2016 har läkaren exempelvis förskrivit större mängder Metadon utan medicinsk indikation till en patient med kända missbruksproblem, liksom andra narkotiska läkemedel. Ivo har även noterat anmärkningsvärda förskrivningar senare år, där också journalföringen haft stora brister. Han har »under lång tid och på ett slentrianmässigt sätt försett patienten med de läkemedel som denne har begärt, och därmed sannolikt underhållit ett pågående missbruk«, enligt HSAN:s underlag.

Läkaren själv har uppgett att det till exempel blivit fel i förskrivningar som sedan korrigerats genom att patienten lämnat tillbaka läkemedel i obruten förpackning. Han ska också ha blivit hotad av kriminella att förskriva. Ivo har kommenterat det märkliga i att läkaren uppgett olika information vid olika tillfällen när Ivo ställt frågor, och att exempelvis korrigeringen inte noterats skriftligt av läkaren.

Läkaren har redovisat att han egentligen hade en kirurgisk inriktning i sitt hemland innan han kom till Sverige, och att anställningen på vårdcentral retrospektivt sett inte varit helt lyckad. Han fick stöd av arbetsgivaren för dokumentation, men lyckades ändå inte helt tillgodose Ivos krav. I HSAN:s underlag framgår att han beklagat bristerna djupt.

De hot av kriminella som han upplevt löstes till stor del genom att han själv begärde att få sin förskrivningsrätt av narkotiska läkemedel indragen. Ivo menar dock att han »visat sig uppenbart olämplig genom att ha underlåtit att vidta åtgärder beträffande en patient som tilltvingat sig läkemedel genom hot«. Läkaren anser att det visar att Ivo inte har insikt i vilka förhållanden som kan råda för personer med invandrarbakgrund i så kallade utsatta områden. När ens familj är hotad är det svårt att vidta åtgärder, menar mannen.

HSAN anser dock att mannens brister är så pass allvarliga att hans läkarlegitimation återkallas. Beslutet kan överklagas.