Efter att Ivo fått in två enskilda klagomål och en anonym anmälan inledde myndigheten ett tillsynsärende mot läkaren. Bland de anmälda och granskade avvikelserna ser Ivo särskilt allvarligt på ett fall där en gravid kvinna sökte vårdcentral akut på grund av kraftig vaginal blödning och påverkade vitalparametrar. Trots att läkaren var kvinnans PAL, patientansvariga läkare, och hade jour när kvinnan sökte vård, hänvisade hen kvinnan till mödravårdscentralen utan att träffa eller undersöka henne.

En distriktssköterska kontaktade då själv förlossningen och fick hjälp med att handlägga kvinnan. Sköterskan satte en infart och gav vätska och läkemedel i väntan på ambulans, som tillkallades för prio 1-transport till sjukhuset.

Ivo anser att läkaren på ett »uppenbart och gravt« sätt gjort avsteg från vetenskap och beprövad erfarenhet i handläggningen av en patient som befann sig i ett »potentiellt livshotande tillstånd«.

Ivo tar också upp andra fall där läkaren, enligt myndighetens tillsyn, varit oskicklig i sin yrkesutövning.

En patient med känd diabetes typ 1 som sökte läkaren för en svullen fotled ansågs vid flera besök ha en infektion, trots att besvären förvärrades även efter insatt antibiotika. Patienten visade sig dock, mer än en månad efter första besöket, ha en fotfraktur kopplad till sin diabetes. Frakturen upptäcktes av en annan vårdgivare.

För en äldre kvinna med blod i avföringen dröjde läkaren med att skriva remiss för cancerutredning.

Även för en patient med blodbrist och ryggmärgssmärtor dröjde läkaren flera månader med att göra en närmare utredning. Den visade då på spridd prostatacancer.

En annan patient sökte vid upprepade tillfällen under en niomånadersperiod läkaren för andfåddhet, orkeslöshet och hosta vid promenad. Trots att patienten försämrades i sina besvär utreddes hen inte för hjärtbesvär. Patienten avled senare av hjärtinfarkt.

Till ett litet barn med hosta och svårt att andas förskrev läkaren bland annat hög dos Betapred. Läkaren skickade också remiss för utredning av astma, men kort tid efter första vårdbesöket tvingas barnet söka akut sjukvård. Det konstateras då att mängden Betapred barnet fått ordinerat var i sådan omfattning att det fanns en risk för iatrogen binjurebarkssvikt.

I läkarens eget yttrande till Ivo framhåller hen bland annat att avvikelserna var en konsekvens av en ohållbar arbetsplatssituation. Läkaren anger hög arbetsbelastning, avsaknad av strukturer i det dagliga arbetet och ovilja från ledningens sida att ta tag i problem.

I ett yttrande som Ivo inhämtat från vårdgivaren i en region där läkaren arbetat framgår att verksamhetschefen uppfattar att läkaren har en »bra och välgrundad medicinsk kompetens« och en »starkt professionell identitet«. Läkaren ska emellertid ha visat svårigheter att samarbeta med kollegor och patienter samt ha besvär med delat ansvar och teamarbete.

En annan region gav en liknande bild och anger i sitt yttrande att läkaren har »en god kompetens« och att det inte framkommit några avvikelser. Regionen kompletterade sedan yttrandet med uppgifter om en lex Maria-anmälan samt en avvikelse rörande läkaren.

Ivo:s samlade bedömning efter tillsynen är att läkarens handläggning, vid upprepade tillfällen, varit bristfällig och inte skett i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet.

Ur ett patientsäkerhetsperspektiv anser därför Ivo att läkaren anses ha varit »grovt oskicklig« och »uppenbarligen olämplig« som läkare och begär därför att Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN, återkallar läkarens legitimation.