En primärvårdsläkare i 60-årsåldern, verksam i södra Sverige, har anmälts till Ivo av sin arbetsgivare efter två missade cancerfall under 2022. Båda handlar om kvinnor som har drabbats av tjocktarmscancer och där diagnosen fördröjdes med några månader på grund av läkarens bristfälliga bedömning.

Det första fallet handlade om en kvinna i 70-årsåldern som sökte hjälp för förändrade avföringsvanor. Efter en rektoskopi, som enbart gjordes 7 cm upp, noterade läkaren inga avvikelser och patienten diagnosticerades med inre hemorrojder som hon också fick behandling för. Fyra månader senare, när patienten sökte akut vård för kräkningar, smärta och förstoppning, upptäcktes en tydlig cancertumör på tjocktarmen, på 10 cm nivå. Enligt anmälan har den försenade diagnosen inneburit ökat lidande för patienten och kan också ha försämrat prognosen av cancersjukdomen.

Det andra missade cancerfallet handlade om en kvinna i 50-årsåldern som själv har anmält fördröjd diagnos av tjocktarmscancer till patientnämnden. Hon sökte vård på grund av blodbrist. Två läkares bristfälliga bedömningar ledde till att hennes diagnos fördröjdes med sammanlagt fyra månader. Av dessa två läkare var den nu anmälda läkaren den första som undersökte kvinnan, som hade Hb-värde på på 108 g/l och efter några veckors omkontroll på 104 g/l. Hon fick ingen annan behandling eller undersökning än kostråd, eftersom hon själv uppgav att hon inte tålde järnbehandling. Ytterligare en läkare fördröjde sedan diagnosen på grund av en utdragen utredning istället för att följa rutiner vid ett ”standardiserat förlopp för cancer” när det finns välgrundad misstanke.

Läkaren anmäls till Ivo enligt Patientsäkerhetslagens  3 kap §7, efter en så kallad ”riskindividutredning” internt på vårdcentralen i fråga efter de ovan nämnda två lex Maria-anmälningarna.

Patientsäkerhetslagen 3 kap 7 §

En vårdgivare ska snarast anmäla till Inspektionen för vård och omsorg om det finns skälig anledning att befara att en person, som har legitimation för ett yrke inom hälso- och sjukvården och som är verksam eller har varit verksam hos vårdgivaren, kan utgöra en fara för patientsäkerheten.