Det är utifrån tio patientfall som ST-läkaren handlagt under sin tid på vårdcentralen som HSAN gör sin bedömning. Enligt myndigheten »utfärdar läkaren inte utlovade remisser och brister i återkoppling till patient, vilket i flera fall inneburit en patientsäkerhetsrisk«.

Myndigheten pekar också på brister i läkarens journalföring.

Enligt HSAN har bristerna i flera fall lett till fördröjd diagnos och behandling för potentiellt allvarliga sjukdomstillstånd.

Sammantaget bedömer myndigheten att läkaren varit oskicklig på ett sådant sätt att »det kan befaras få betydelse för patientsäkerheten«.

I sex fall har det funnits risk för vårdskada, eller till och med allvarlig vårdskada, enligt beslutet.

Bland annat skickades en utlovad remiss för en patient med misstänkt cancer först efter tre månader. I ett annat fall lät läkaren bli att skriva planerade remisser för arbets-EKG och lungröntgen för en överviktig patient med bröstsmärta.

Nu har HSAN alltså beslutat om prövotid i tre år.

Läkaren själv hänvisar till att hon ofta fick bristande introduktion till de arbetsuppgifter hon fick, att hon hade svårt att hinna med och att hon blev utbränd.

Av beslutet framgår det att läkaren fått stöd av arbetsgivaren men ändå haft svårt att klara sina arbetsuppgifter.

Hon har till exempel fått anpassad arbetstid och en halvering av antalet patientbesök för att hinna med. Hon har också fått daglig handledning för hjälp och stöd med arbetssätt, flöden, bedömningar och dokumentation.