Det är i en anmälan till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN, som Ivo slår fast att läkaren varit grovt oskicklig.

Efter att ha utrett åtta patientärenden gör Ivo bedömningen att läkaren, som inte är specialist i allmänmedicin utan huvudsakligen har varit verksam inom ett annat område, saknar de kunskaper som en läkare inom primärvården förväntas ha.

Sammantaget handlar det om omfattande brister, enligt Ivo.

I anmälan uppger myndigheten att läkarens handläggning av patientfallen inte utförts i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet och att patienterna därmed inte fått den sakkunniga och omsorgsfulla vård som de har rätt till.

Enligt anmälan har läkarens kunskapsbrister bland annat resulterat i en försenad cancerdiagnos för en patient som sökt för blodblandade flytningar efter klimakteriet. Först när hon sökte sig till en annan vårdcentral remitterades hon till gynekolog som ställde diagnosen livmodercancer.

I ett annat fall har läkaren brustit i sin suicidriskbedömning av en patient, enligt myndigheten.

Ivo slår också ned på att läkaren förskrivit narkotiska läkemedel till flera patienter utan att iaktta den försiktighet som föreskrivs i lag.

Enligt Ivo har läkaren visat allvarliga brister i samband med förskrivning av narkotiska läkemedel och allvarligt brustit i sin journaldokumentation. Nu anser myndigheten alltså att hens legitimation ska återkallas.

I ett yttrande till Ivo säger läkaren att hen med anledning av de avvikelser som framkommit beslöt att avsluta sin anställning på vårdcentralen. Hen säger bland annat också att det var ett allvarligt misstag att inte bedöma en »patients tillfälliga flytning som cancermisstänkt blödning«.

Av anmälan till HSAN framgår att läkaren troligen kommer att acceptera en roll som pensionär på heltid, men att hen »ogärna vill stänga dörren helt för sin livslånga läkargärning«.