Patienten insjuknade i cancer under sommaren 2019 och förloppet gick fort. Efter beskedet om att cancern var obotlig levde han bara i en dryg månad och fick söka vård akut vid Karolinska universitetssjukhuset vid upprepande tillfällen. Under den här perioden fick han träffa 23 olika läkare, och vårdades på tre olika avdelningar.

Anmälan till Ivo har gjorts av en anhörig, som riktar kritik mot vården på flera punkter. Dels upplevde anhöriga att det inte gavs tillräckligt stöd vid tidpunkten för »brytpunktsamtalet« om cancerns obotlighet. Dels fattades det en fast kontaktperson som kunde samordna vården och försöka se till att patienten kände större trygghet under hela sjukdomsförloppet.

Ivo påpekar att patientjournalen inte är fullständig och kan därför inte avgöra om stödet till patienten och anhöriga brast. Men myndigheten riktar kritik mot att patienten saknade en fast vårdkontakt.

»Det hade (…) ökat vårdgivarens möjlighet att säkerställa ett tryggt omhändertagande av patienten om en fast vårdkontakt med ansvar för att planera patientens vård hade utsetts i enlighet med föreskrifterna. Såvitt framgår av patientjournalen skedde inte detta.«

En del av de många läkarkontakterna var oundvikliga på grund av oplanerade akutbesök, men vården hade kunnat samordnas bättre och patienten hade inte behövt vårdas på flera avdelningar, enligt Ivo. Myndigheten riktar också kritik för att patientjournalen saknar läkaranteckningar vid två vårdtillfällen.

Karolinska universitetssjukhuset bemöter kritiken genom en skriftlig kommentar till Läkartidningen:

»Alla cancerpatienter på Karolinska universitetssjukhuset har som regel en huvudansvarig läkare. Sedan 2019 har det genomförts flera förbättringar för att gynna en bättre sammanhållen vårdkedja. Under 2021 samlokaliserades den akuta bedömningsenheten inom Tema Cancer med Intensivakuten. Huvudsyftet är att cancerpatienterna direkt ska få träffa den specialitet som känner patienten bäst och i förlängningen får en mer sammanhållen vårdkedja. Åtgärden var också en del i arbetet med att stärka sambanden mellan de verksamheter som ofta träffar den cancersjuke patienten. Sedan dess pågår ett nära samarbete mellan dessa verksamheter«.