Det var efter att klagomålen från patienter, medarbetare och läkare på externa kliniker tornat upp sig som en granskning av läkarens patientarbete på vårdcentralen gav »klara misstankar om bristande medicinsk kompetens och beslutsförmåga«.

Enligt anmälan till Ivo visar en utvidgad journalgranskning som en specialist i allmänmedicin gjort bland annat på »bristande struktur och svårigheter att förstå vad som menas«.

Enligt vårdgivaren har läkaren uppvisat omfattande brister av medicinsk, administrativ och kommunikativ karaktär.

Vårdgivaren pekar bland annat på obegripliga slutsatser, undersökningar som inte dokumenterats, felaktiga beslut kring att sätta in behandling och tveksam hantering av palliativa patienter och utredningar. Det handlar också om remittering till sjukhus när det gäller sådant som bör klaras av i primärvården.

I anmälan radar vårdgivaren upp en rad punkter som »missat divertikulit«, »brister i hantering av patienter med hypertoni«, »ej adekvata remisser« och »uteblivna åtgärder«. En internutredning kring ett missat fall av malignt melanom har landat i en lex Maria-anmälan.

»Sammanfattningsvis framkommer alltså flera händelser talande för en bristande förmåga att på ett adekvat sätt klara av att självständigt arbeta som distriktsläkare«, skriver vårdgivaren i den nu aktuella anmälan.

Av anmälan framgår att vårdcentralen kontaktat berörda patienter för att erbjuda adekvata åtgärder och i vissa fall nytt läkarbesök. Där framgår också att läkarens utövning av läkaryrket bedöms innebära en risk för patientsäkerheten.

Verksamhetschefen har efter samtal med läkaren beslutat att avsluta hens tjänstgöring.