Som Läkartidningen berättade i slutet av januari, bedömde Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, att en läkare utgjorde en sådan stor patientsäkerhetsrisk att hans legitimation borde dras in tillfälligt i väntan på att utredning och beslut om permanent åtgärd blev klara.

Ärendet handlar om en läkare som förskrivit narkotiska läkemedel på ett uppseendeväckande sätt. Enligt Ivo har han gjort det med en »anmärkningsvärd grad av nonchalans«. Flera anmälningar har inkommit, bland annat en från ett apotek som menar att läkaren överförskrivit Oxycontin, och att en patient tagit ut 10 000-tals tabletter på kort tid. Och redan 2016 riktade Ivo kritik mot mannen efter flera förskrivningar av narkotiska läkemedel i strid med vetenskap och beprövad erfarenhet.

Nu har HSAN gått på Ivos linje och beslutat om en interimistisk återkallelse. Myndigheten konstaterar att läkaren i de tre granskade patientfallen har skrivit ut mycket stora mängder läkemedel och att doseringarna ofta har varit orimligt höga. HSAN skriver att läkaren inte förefaller »ha beaktat, förstått eller tagit till sig principerna för behandling med narkotiska, beroendeframkallande läkemedel«.

HSAN påtalar bland annat att läkaren ska ha förskrivit flertalet opioider i hög dosering för samtidig användning med diazepam, vilket innebär stor risk för allvarliga organskador och död. Flera gånger ska behandlingen ha varit helt felaktig, såsom att opioider har använts mot ångest eller bensodiazepiner mot smärta. Därtill finns flera brister i journalföringen, som gör det svårt att se motivering till förskrivning.

Sammanfattningsvis skriver HSAN i sitt beslut att läkarens förskrivningar i de tre patientfallen »visar på en uttalad omdömesbrist, okunskap, likgiltighet och ett risktagande som är mycket anmärkningsvärt«. Även efter anmälan till myndigheten, har läkarens förskrivning fortsatt, i synnerhet till en av patienterna som fått mycket stora mängder läkemedel.

Läkaren arbetar på en egen mottagning och gör inhopp hos en nätläkartjänst några gånger i veckan. Han framhåller själv att han arbetar utifrån medicinsk etik, vetenskap och beprövad erfarenhet. Han har på senaste tiden bara haft en patient av det slag som figurerat i undersökningen, och han upplever ansvaret för den patienten som tungt. Han har tidigare motsatt sig Ivos yrkanden med motiveringen att flera frågetecken måste rätas ut.

HSAN:s beslut kan överklagas.

Läs även:
Ivo vill dra in leg tillfälligt i väntan på slutligt beslut för utpekad läkare