Ivo har utrett ett patientklagomål som handlar om en mammografi vid ett västsvenskt sjukhus 2019. Enligt klagomålet missade en läkare en 1,8 centimeter stor tumör i bröstet på patienten. Nio månader senare sökte patienten vård då hon känt en knöl. Då konstaterades en 2,3 centimeter stor tumör, varpå behandling med operation, strålning och cellgifter inleddes.

Enligt Ivos anlitade experter gjorde läkaren 2019 sannolikt en feltolkning av mammografin, snarare än att det rörde sig om slarv eller oaktsamhet. Ivo understryker att även en erfaren läkare kan göra feltolkningar eller felbedömningar. »Däremot borde vårdgivaren vid eftergranskning av bildmaterialet uppmärksammat att det handlade om en feltolkning«, skriver myndigheten.

Ivo fortsätter: » Av yttrandet från avdelningschef, verksamhetschef och berörd läkare framgår att de står fast vid bedömningen att handläggningen varit adekvat vilket Ivo finner anmärkningsvärt«.

Ivos slutsats är dels att läkaren feltolkat bildmaterialet av mammografin 2019, dels att vårdgivaren inte har identifierat denna feltolkning och därför inte utrett händelsen på ett lämpligt sätt.

Vårdgivaren uppger att man sedan 2022 har möjlighet att skicka bilder till en extern aktör för tolkning, samt att man ser över sina rutiner för hantering av liknande patientärenden.