HSAN lutar sig som vanligt mot Inspektionen för vård och omsorgs, Ivos, tidigare utredning. Den kommer av en anmälan från ett sjukhus, men även läkarens anställning vid ett annat sjukhus har granskats.

Ansvarsnämnden konstaterar att läkaren brustit i medicinska bedömningar, inte ställt korrekta diagnoser och inte ordinerat adekvata behandlingar i flera fall. Det är problem som ska ha pågått i flera år. Som senior specialistläkare, överläkare och bakjour har läkaren förväntats svara på frågor och handleda underläkare, men inte fullgjort de uppdragen på ett tillfredsställande sätt. Passivitet i olika situationer har också orsakat en osäkerhet hos övrig personal. Det nämns exempelvis att ST-läkare gått in och tagit ledning.

I anmälan från ett av sjukhusen i fråga nämns bland annat brister i journalföring och bristande tillit hos kollegor. Verksamhetschef ska ha haft flera samtal med läkaren, men denne ska inte ha förstått allvaret och tyckt att hen fungerade »tillfredsställande och utmärkt i sin yrkesutövning«.

Läkarens arbetsuppgifter begränsades 2017. Uppföljningar gjordes de kommande två åren, följt av ytterligare begränsningar. När arbetsgivaren såg risker att läkaren skulle söka anställning som hyrläkare gjordes en anmälan till Ivo.

Arbetsgivaren hade också gjort en utredning av läkarens arbetsförmåga och kommit fram att det var tveksamt om kliniskt arbete alls kunde bedrivas patientsäkert. Gällande detta skriver arbetsgivaren att det »bör övervägas om det är åldersrelaterad sjukdom som är orsak till den sviktande förmågan«.

Ivos slutsats var att läkaren visat kunskaps- och kompetensbrist. Det har medfört eller kunnat medföra risker för patientsäkerheten. Ivo konstaterar också att läkarens dokumentation har varit otillräcklig.

2020 entledigades läkaren med ledighet, och erhöll i ett senare skede pension.

Läkaren har i kommentarer om kritiken avvisat påståendet att hens patienter varit utsatta för någon form av risk. Hen finner också kollegornas anklagelser som ogrundade och partiska. I sitt svar till Ivo påpekar läkaren också att hen arbetat mycket och bland annat haft »åtta gånger så mycket jourer« som andra kollegor.

Läkaren är starkt kritisk till arbetsgivarens kommentar om åldersrelaterad sjukdom, något läkaren tycker visar på »hatretorik«, och läkaren påtalar att hen är i mycket god fysisk och psykisk kondition.

Läkaren har tagit del av Ivos förslag till prövotidsplan men motsätter sig prövotid och menar att hen inte kan genomföra prövotid då hen fått avslag på de jobbansökningar som gjorts. Ett beslut om prövotid skulle sätta stopp för läkarens karriär.