Läkaren anställdes i höstas på vårdcentralen – trots att referenserna från läkarens tidigare jobb vittnade om brister i form av bland annat försenad dokumentation. Förbättringar hade dock skett, enligt den tidigare chefen.

Den aktuella chefen erbjöd läkaren en tidsbegränsad anställning under fyra månader. Ledningen ansåg att bristerna kunde ha att göra med att läkaren som är utbildad utomlands inte var helt van vid det svenska sjukvårdssystemet, och att hen skulle komma in i arbetet så småningom.

När läkaren började sitt arbete fick hen en introduktion på två veckor, regelbunden handledning samt medsittning av handledaren vid patientbesök. En utvald vårdadministratör dubbelkollade uppgifter och verksamhetschefen följde upp.

Det räckte inte.

»Redan efter några dagars arbete uppkommer allvarliga medicinska och kommunikativa brister av en större omfattning än vad vi kunde tro«, skriver verksamhetschefen i Ivo-anmälan från den 14 juni.

Svårigheterna har handlat om allt ifrån brister i svenska språket och medicinska termer till brister i den kliniska bedömningen – patienten har inte alltid blivit undersökt för det den sökt för.

Därtill har läkaren uppvisat svagheter både i sitt sätt att resonera kring medicinska beslut och vilka behandlingar hen tänkt ordinera.

Dessutom har remisser skickats tillbaka då andra enheter inte förstått innebörden av dem. Läkaren har också kommit sent till möten och bokat in patienter utanför systemet efter arbetstid.

Verksamhetschefen beskriver i Ivo-anmälan åtgärder som genomförts. Bland annat nämns upprepade samtal med handledare och verksamhetschef med syfte att försöka komma tillrätta med problemen.

I mitten av oktober beslutade ledningen att läkaren inte skulle träffa fler patienter och i november arbetade hen endast med administration.

Den 14 november erbjöds läkaren att gå hem med lön vilket hen samtyckte till. Anställningen avslutades i januari 2023 och verksamhetschefen gör följande bedömning i anmälan till Ivo. »Vår bedömning är nu att XX arbete utgör en patientsäkerhetsrisk.«

Läkaren är informerad om att verksamhetschefen anmält hen till Ivo.