Som Läkartidningen tidigare berättat har en specialist i klinisk patologi utretts av två regioner där denne har varit verksam. I den andra regionen eftergranskades över 670 histologiska preparat, som ledde till ett antal lex Maria-anmälningar. Efter dessa har ytterligare några gjorts.

En av dessa visar att en cancerpatient genomgått en onödig operation där hud avlägsnats från patientens kind. Patienten hade tidigare fått basaliom borttaget, men patologen kunde inte garantera att all cancer tagits bort. Därför genomgick patienten en andra operation där mer hud togs bort.

Men när sjukhuset fått reda på att läkaren utreddes av en tidigare arbetsgivare, gjordes en eftergranskning. Efter den ändrades svaret på det ursprungliga provet till att cancer inte var närvarande, vilket betydde att den andra operationen var onödig.

I ett annat fall från samma region hade patologen tolkat en patients prov som muskelinvasiv urinblåsecancer. Också där gjordes en eftergranskning. Men när beslutet tagits om att ingen operation behövdes, låg patienten redan sövd på operationsbordet. »Man (…) ringer operatören som då står vid operationsbordet där patienten är sövd och första porten för robotassisterad cystektomi har placerats i bukhålan«, står att läsa i lex Maria-anmälan. Operationen avbryts.

Ytterligare ett par lex Maria-anmälningar har inkommit i slutet av juli månad. I ett fall leder eftergranskningen till att en patient slipper en planerad rektumamputation till förmån för mindre, lokala ingrepp med lägre risk för komplikationer.

I det andra fallet ändras tolkningen av en patients prov efter en förändring i ena tinningen. Patologens svar var först att provet visade atypisk skivepitelförändring, medan eftergranskning förespråkade skivepitelcancer till dess motsatsen bevisats. I det fallet dröjde remiss för excision två månader.

Ingen av de fyra händelserna bedöms ha lett till en allvarlig vårdskada, men de hade kunnat göra det, enligt anmälningarna.

Patologens anställning i den andra regionen är avslutad. Läkaren har tidigare uttryckt att hen inte delar uppfattningen att avvikelserna är anmärkningsvärda, utan menar att de ligger på en nivå som kan förväntas utifrån antalet analyser och givna svar.

Läs även:
Patolog bytte region – anmäls igen