En patient med långvariga anorexiproblem hade sökt vård på en hälsocentral. Prover visade lågt kaliumvärde och patienten remitterades till akuten/medicinjouren. Lågt kalium kan påverka hjärtats aktivitet.

På akuten triagerades patienten orange, den näst högsta prioriteringen. Men patienten blev väntande i mer än fyra timmar på bedömning på akuten. Och när denne väl blev omhändertagen var kaliumvärdena ännu lägre. Patienten blev då inlagd på intensivvårdsavdelningen för korrigering av elektrolyter.

»Avvikelsen visar på brister i kompetens, resurser och kommunikation vid omhändertagandet på akuten«, skriver den läkare som gjort lex Maria-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg. Anmälan konstaterar att patienten utsatts för risk för allvarlig vårdskada.