Ivo vill att Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) återkallar läkarens legitimation, eftersom Ivo anser att läkaren är olämplig för yrket.

Det började med att ett apotek i december i fjol anmälde läkaren till Ivo då en patient fått 37 recept av samma narkotiska läkemedel utskrivna. Apoteket misstänkte att läkemedlen riskerade att förmedlas vidare till andra. Ivos granskning visar också att läkaren förskrivit narkotiska läkemedel både till sig själv och till två närstående.

När Ivo via brevutskick begärde att få se patientjournaler för personerna som fått läkemedel utskrivna och uppgifter om läkarens arbetssituation fick myndigheten inget svar. Inte heller efter fyra påminnelser som skickades ut under våren 2023. Det sista brevet lämnades till läkaren fysiskt, där det också framgick att läkaren skulle återkomma med begärda uppgifter senast den 11 september 2023. Läkaren gjorde aldrig det.

Ivo gör därför bedömningen att läkaren systematiskt undanhållit sig Ivos tillsyn. »Att undanhålla sig tillsyn och därmed omöjliggöra den granskning av yrkesutövningen som lagstiftaren har ansett nödvändig är därför mycket allvarligt«, skriver Ivo. Således riskerar läkarens legitimation att bli indragen.