En läkare bedöms av Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN, ha varit oskicklig i utövningen av sitt yrke i flera avseenden och tilldelar därför läkaren treårig prövotid. Särskilt allvarligt ser nämnden på fyra fall från en vårdcentral i norra Sverige. En patient med postmenopausal vaginal blödning med smärtor och förhårdnad i naveltrakten följdes inte upp när det gällde blödningen. Inte heller gjordes någon bukundersökning – trots att patienten själv misstänkte cancer och läkaren noterat cancer som differentialdiagnos. Senare diagnosticerades kvinnan med obotlig cancer.

En annan patient, en äldre kvinna med ischemisk hjärtsjukdom, fick en remiss utfärdad för en operativ utgärd utan att läkaren först undersökt kärlstatus och lungor eller tagit prover. Patienten hade också blod i avföringen, men detta följdes inte upp. Patientens årsrecept på hjärt- och smärtläkemedel förnyades också utan att läkaren gjorde någon bedömning av hjärta eller blodtryck.

En tredje patient fick penicillin utskrivet trots att det framgick av journalen att patienten kunde drabbas av akut allvarlig allergireaktion, ibland livshotande.

Det fjärde och sista fallet som HSAN särskilt kritiserar rör en äldre kvinna med känd hjärtsvikt, som sökte vård med symtom som tydde på akut hjärtsvikt. Hon skickades hem i väntan på en ny läkartid veckan därpå.

HSAN har dock gått igenom ytterligare ett tiotal ärenden, varav några sticker ut. Exempelvis kom en sjuårig pojke med långvariga ryggsmärtor in till vårdcentralen. Enligt klagomålet från pojkens familj förminskades dock smärtorna av läkaren, som ifrågasatte om inte barnet fick tillräckligt med uppmärksamhet. Pojken diagnosticerades senare med cancer.

Flera klagomål rör just läkarens bemötande och otrevliga kommentarer från hans sida. En patient uppger att läkaren såg »äcklad« ut av hennes symtom. HSAN konstaterar i sin bedömning att även ett bristande bemötande kan utgöra en patientsäkerhetsrisk.

Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, hade velat gå längre och dra in legitimationen för läkaren, men HSAN nöjer sig med prövotid då oskickligheten inte anses ha varit grov. Under de kommande tre åren ska läkaren under handledning bland annat utveckla sin förmåga att identifiera allvarliga sjukdomstillstånd och utbilda sig i samtalsteknik för att kunna ge ett bättre bemötande av sina patienter.