Denna webbplats vänder sig till läkare

De fällande utslagen för fel i samband med förskrivning av läkemedel duggar tätt

På de här sidorna ger vi en liten provkarta på färska typfall med fällda läkare. I den här artikeln berättar vi bara kort om några fall som inte får egna utrymmen. Vi tar upp ett fall där en för tidigt född pojke fick en 10 gånger för hög dos av Midazolam . Just tio gånger […]

Diklofenak bör inte ges till patient som är överkänslig mot acetylsalicylsyra

Den 30-årige mannen kom till ortopediska akutmottagningen på grund av smärta i höger fotled. Han undersöktes av läkaren, som förskrev Diklofenak som smärtstillande medel. Efter att ha tagit läkemedlet utvecklade mannen en allergisk reaktion och uppsökte senare på dagen en vårdcentral. Han anmälde läkaren för att hon skrivit ut Diklofenak, trots att han hade påpekat […]

Borde själva ha undersökt patienterna

I det första fallet (HSAN 2357/04) kom en 3-årig pojke till vårdcentralenmed en fingerskada och träffade en distriktssköterska. Sköterskan rådgjorde med distriktsläkaren, som bedömde att han inte behövde träffa patienten utan lämnade över vården till sköterskan. Tio dagar senare röntgades pojkens finger och man upptäckte en fraktur, som fick opereras. Pojkens mor anmälde distriktsläkaren för […]

Felaktig operationsteknik orsakade ung kvinna en svår gallgångsskada

Socialstyrelsen anmälde kirurgen för oaktsamhet i samband dissektion vid laparoskopisk gallvägsoperation. Dissektionen gjordes på avstånd från gallblåsan med en ovanligt traumatisk teknik med mycket diatermi på och omkring den aktuella gallgången. Patienten åsamkades en icke ringa skada. Orsaken till skadans uppkomst är att dissektionen inte bedrivits enligt vetenskap och beprövad erfarenhet i kombination med en […]

»15-årig pojke utsattes för allvarlig risk att hamna i livshotande diabeteskoma«

Efter en anmälan enligt Lex Maria anmälde Socialstyrelsen fallet vidare till Ansvarsnämnden. Patienten besökte läkare A den 23 april. Hans mamma hade dagen innan varit i kontakt med A och berättat om sonens viktnedgång, om en ökad infektionskänslighet och oprovocerad näsblödning. Sonen, som var 170 cm lång, hade på tre månader minskat nästan 15 kg […]

Allvarligt dröjsmål med diagnostisering och behandling av 17-årings tarmvred

Pojken hade tidigare genomgått blindtarmsoperation. Den 2 juli 2004 kom han till akutmottagningen vid ett universitetssjukhus med buksmärtor och kräkningar sedan tre dagar. Han var uttorkad och hade inte haft avföring sedan insjuknandet, men han var feberfri. Vid undersökningen konstaterade ST-läkaren ömhet i bukens övre del och att ändtarmen var tom. Han bedömde därefter att […]

Skrev ut 14-årig pojke med buksmärtor utan läkardokumentation – varnas

Den 14-årige pojken insjuknade den 7 mars med kräkningar, lös avföring och buksmärtor. Han inremitterades samma dag till kirurgakuten vid ett sjukhus. Han hade ont, lite feber men låg snabbsänka och lades in för observation och fick dropp. Dagen därpå hade hans feber stigit upp mot 40 grader framåt eftermiddagen. Han fick febernedsättande. Senare samma […]

Ung kvinna fick metotrexat utan klar indikation – löpte risk att drabbas av livshotande biverkningar

Den 24-åriga kvinnan sökte vårdcentralen den 5 februari på grund av smärtor i finger-, hand-, armbågs- och skulderleder. Hon behandlades initialt med Betapred utan effekt. I slutet av mars fick hon genomgå provtagning, eftersom läkaren misstänkte att hon, liksom sin syster, hade Wegeners granulomatos. Provresultaten var dock negativa. Med anledning av ökad värk i handleder, […]

Lärdomar från andras erfarenheter av fel vid peroral metotrexatbehandling

Metotrexat, som är en folsyraanalog, används för behandling av många olika sjukdomar som reumatoid artrit, psoriasis och olika cancerformer som exempelvis akut leukemi, malignt lymfom. Doserna kan variera från 7,5 mg en gång per vecka vid reumatism eller psoriasis upp till 12 000 mg/m2 givet under ett dygn vid högdosbehandling mot non-Hodgkin lymfom och då […]

Upptäckte inte kolontumör på röntgenbilder

Den 66-åriga kvinnan remitterades från vårdcentral till sjukhus med frågeställningen cancer i tjocktarmen. Hon genomgick den 6 maj 2003 en tjocktarmsundersökning på röntgenavdelningen vid sjukhuset. Undersökningen utfördes och bedömdes av radiolog A. Röntgenbilderna granskades också av en europeisk röntgenläkare B. Vid granskningen observerades inte en förändring, som visade sig vara en tumör. Patienten anmälde röntgenläkarna […]

Missade koloncancerdiagnoser ständigt återkommande i HSAN-fällningar

I ett fall (HSAN 1129/04) sökte en 46-årig kvinna vårdcentralen på grund av anemi. Distiktsläkaren ordinerade Duroferon och skrev remiss till gastroskopi, som gjordes den 26 november 2002. Han planerade också koloskopi. Men i mars 2003 hade koloskopin ännu inte gjorts och den 24 april upplystes distriktsläkaren om att kvinnans blodvärde sjunkit. Koloskopin gjordes den […]

»Vid röd ändtarmsblödning ska så långt möjligt tumörsjukdom bekräftas eller uteslutas«

Den 55-åriga kvinnan gick på årliga hälsokontroller. Inför sitt besök den 24 september 2003 fyllde hon i ett formulär, där hon uppgav bland annat att hon haft röd blödning från tarmen (»blöder vid toabesök«) samt en del andra besvär. Hon träffade en internmedicinare, som tog en del prover. Internmedicinaren bedömde sedan att blödningen orsakades av […]

Datorstöd vid blodsockerkontroll på intensivvårdspatienter

En studie av Van den Berghe i Leuven, Belgien [1] om strikt B-glukoskontroll genom insulininfusion hos intensivvårdspatienter visar på en minskad mortalitet och morbiditet i den behandlade gruppen när man höll B-glukos mellan 4,4 och 6,1 mmol/l. Undersökningen fick stor publicitet såväl i massmedia som i medicinsk press. Trots undersökningens övervikt av toraxkirurgiska patienter anammades […]

Dagliga mål befrämjar kommunikationen på IVA

I Journal of Critical Care juni 2003 redovisar Peter Pronovost och hans medarbetare resultaten av ett förbättringsarbete inom just kommunikation av de dagliga målen för den individuella patienten på en intensivvårdsavdelning. [»Improving communication in the ICU using daily goals«. J Crit Care. 2003 Jun; 18(2); 71-5]. De mätte personalens kännedom om dagens mål för de […]

Misstänkt subaraknoidalblödning måste undersökas akut för att bekräfta eller utesluta tillståndet

Den 61-årige mannen fick plötsligt kring midnatt natten till den 10 juni 2004 magsmärta, huvudvärk, smärta i nacken och kräkningar. Han undersöktes efter cirka en timme på akutmottagningen vid sjukhuset av en underläkare, som efter att hon konsulterat sin bakjour beslöt att låta patienten återvända hem med rådet att komma tillbaka om han blev sämre. […]

Anmärkningsvärt att ingen urinodling togs på två år

Den 33-åriga kvinnan insjuknade år 2000 med sveda, brännande värk och täta urinträngningar. Under våren 2001 uppsökte hon upprepade gånger husläkare för sina besvär. I maj 2001 undersöktes hon av urolog A. Denne uppfattade att besvären berodde på uretrit. Kvinnan fick sedvanlig lokalbehandling med vidgning av urinröret, kombinerat med kortisonsalva lokalt. Urinprov visade inte något […]

Hon friades, fälldes och frias igen – hennes fel var ursäktliga

En gammal man togs in på en avdelning för särskilt vårdkrävande patienter på en psykiatrisk klinik. Där misshandlades han av en 20-årig kvinnlig patient, som slog honom i huvudet och på halsen med en karmstol. Mannen undersöktes av en AT-läkare som inte noterade några allvarliga skador. Några dagar senare visade en datortomografi att mannen hade […]

Psykiater dömd för vållande till annans död efter patients självmord

Den 19-årige mannen var blandmissbrukare och hade gjort flera suicidförsök. Efter ett allvarligt sådant i juni 1999 utfärdades ett vårdintyg och han fördes till en psykiatrisk klinik, varifrån han en vecka senare överfördes till ett sjukhus. Följande dag hävdes tvångsvården av psykiater B och mannen skrevs ut på egen begäran. En månad senare gjorde han […]

Rättsprocessen tar ibland flera år

Under 2004 fick 258 läkare en disciplinpåföljd av HSAN. Under samma period ändrades totalt 43 av HSANs beslut. I 33 av fallen mildrades bedömningen, det vill säga att antingen upphävdes disciplinpåföljden eller så omvandlades den från varning till erinran. För läkares del varierar utfallet av överklagandena. I ett fall fälldes läkaren i HSAN men friades […]

Distriktsläkarens behandling och uppföljning av patienten var adekvat – därför frias han

Vi berättade om fallet i Läkartidningen 20/2004, HSAN 2616/03. En storrökande, överviktig 62-årig kvinna sökte doktorn sedan hon plötsligt fått underbenssvullnad och tungandning. Distriktsläkaren uppgav att han på grund av kvinnans relativt opåverkade allmänstatus och de fynd, eller brist på fynd, han gjorde bedömde att prover och hjärt–lungröntgen inte behövde ordnas direkt. Det var också […]