För grundligt i bok om »kvinnohjärtan«

För grundläggande i bok om »kvinnohjärtan«

Eva Swahn har läst en bred bok som spänner över många områden men frågar sig om just denna bok behövs. »Läroböcker i kardiologi finns det många av, men inte någon som begränsas till att kartlägga myter, lägga fram evidensbaserade data om vad som är sant eller falskt och som ger en rättvisande bild av det globala perspektivet i dagsläget«, skriver hon.

Imponerande om människans inre liv

Imponerande om vårt inre liv

Johan Zelano har läst David Bäckströms bok »Fantasi« – som handlar om vår förmåga att föreställa oss saker. »Ansatsen är imponerande – perspektiven skiftar mellan filosofi, neurologi och psykologi. Preklinisk neurovetenskap varvas med funktionell avbildning, djurexperimentella resultat med neuropsykiatriska kliniska observationer. Boken är kort, kompakt och till stora delar välskriven«, skriver han.

Medicinsk historia runt Drottningholm

Medicinsk historia runt Drottningholm

»Boken är anekdotisk, men samtidigt utgör skildringarna av närsamhället en spegel av det omgivande samhället och den historia medicinen vid olika tidpunkter spelade i olika samhällsskikt«, skriver Anders Jeppsson som har läst Jan Malmstedts bok »Doktorerna på Drottningholm«.

»Allmänmedicinsk läkekonst« väcker tankar och förundran

Något saknas i bok om allmänmedicinsk läkekonst

»Boken, kallad ett ’testamente’, ger oss en omfattande, gedigen, historisk grund för hur vi de senaste århundradena anpassat oss till och hållit allmänmedicinsk läkekonst palliativt vid liv«, skriver Olle Hellström om boken Allmänmedicinsk läkekonst.

Viktiga frågor om screening i ny bok

Viktiga frågor om screening i ny bok

Åke Thörn har läst boken »Screeningens mångsidighet«, som för fram viktiga, ofta försummade frågor om screeningsverksamhetens baksidor. Bokens främsta brist är att etiska problem behandlas flyktigt, skriver han.

Efterlängtat om genetisk vägledning

Efterlängtat om genetisk vägledning

»Boken ger tips och förslag och är ett välkommet tillskott till den växande skara vårdgivare som dagligen, eller ibland, möter patienter och anhöriga med frågor kring ärftlighet och genetisk diagnos«, skriver Rebecka Pestoff, som har läst »Genetisk vägledning. En handbok«.

Ny och utförlig bok om barnmisshandel

Utförligt om barnmisshandel

Boken innehåller utförliga kapitel om begrepp, upptäckt och utredning, förövare och offer samt behandling, med kommenterade fallbeskrivningar. Man får hoppas att den omfattande erfarenhet som Björn Lundin samlat i denna bok kan komma till nytta inom sjukvård, socialvård och rättsväsende, skriver Staffan Janson som har läst boken.

Ödmjukt om etiska frågor i sjukvården

Ödmjukt om det komplexa etikarbetet i vården

Stella Cizinsky öppnar den här boken med stora förväntningar, och hennes förhoppningar infrias med råge. »… alla författarna hittar en mycket god balans mellan djupare filosofiska avvägningar respektive mer konkreta beskrivningar av hur man kan arbeta med etiska frågor i vårdens närhet«, skriver hon om boken, som riktar sig till en bred målgrupp.

Vad är kreativitet?

Alltför kreativt om kreativitet och galenskap

Boken »Ekvilibrium. Om sambandet mellan kreativitet och galenskap« är en populärvetenskaplig utveckling av psykiatern Simon Kyagas forskning. »Vad är kreativitet? Frågan blir avgörande för Kyagas och Mattssons bok. Trots att boken problematiserar begreppet kvarstår en känsla av att kreativitet är något mer än att ha ett kreativt yrke«, skriver Johan Bengtsson som har läst boken.

Konkreta förslag för att se hela patienten

Konkreta handläggningsförslag vid konsultationspsykiatri

Åsa Kadowaki och Arwa Josefsson har läst en bok med kliniska riktlinjer för konsultation–liaisonpsykiatri och anser den användbar för många läkare, med ett format som gör det lätt att slå upp relevant information även under pågående handläggning.

Fördjupande bok om vanlig diagnosgrupp

Bok om personlighetssyndrom som manar till egna reflektioner

»Boken borde vara av intresse för alla som möter människor med mer omfattande personlighetsproblematik, men i första hand för morgondagens psykiatrer«, skriver Lisa Ekselius som har läst »Personality disorder. From evidence to understanding«.

Om leversjukdom, ansvar och familj

En bok om leversjukdom, ansvar och familj

I sin senaste bok försöker Christian Unge förstå och förklara sin pappas sjukdom, men kommer också in på frågor som vilket ansvar en läkare ska ta för familjens och släktingars levnadsvanor. Boken är läsvärd, tycker Pelle Gustafson.

Brett om borderline

Brett om borderline

I sin bok om borderline ger Sophie Steijer en bred beskrivning av tillståndet, dess symtom, diagnostik och behandling. Vi får också en orienterande redogörelse av både psykodynamiska och biologiska spekulationer kring uppkomstmekanismer, skriver Johan Bengtsson, som tror att hela målgruppen kan ha behållning av boken.

En ekonoms starka plädering för etiska värden i sjukvården

En ekonoms plädering för etiska värden i vården

I boken »Sjuk vård« analyseras allt ifrån teknokraternas makt över vården, de ökade administrativa bördorna för personalen och otillräcklig kompetensförsörjning till farorna med sjukvårdsförsäkringar och digital lättvård. Kjell Asplund har läst LO:s tidigare chefsekonom Dan Anderssons bok om problemen i svensk sjukvård, och tycker att en av bokens styrkor är att den i stora stycken utgår från den etiska plattformen för prioriteringar.

Ambitiös genomgång av levern i en ny bok

Ambitiös genomgång av levern

Hannes Hagström har läst boken »Leverns funktioner«, och tycker att läsbarheten påverkas av det ambitiösa försöket att »trycka in en stor mängd information i ett begränsat format«. »Samtidigt ger detta en bra introduktion till de komplicerade biologiska mekanismer som levern styr och deltar i, och lockar förhoppningsvis läsaren till fortsatt läsning och fördjupning«, skriver han.

En tydlig guide till korrekt diagnos vid vulvasmärta

En tydlig guide till korrekt diagnos vid vulvasmärta

Rebecca Kaplan Sturk beskriver i sin bok det dagsaktuella kunskapsläget om sjukdomen provocerad lokaliserad vulvodyni. »Väl investerad tid för alla som träffar denna patientgrupp i sin kliniska vardag«, tycker Ulrika Heddini om att läsa boken.

Diagnosbibelns historia – om en utebliven revolution

Diagnosbibelns historia – om en utebliven revolution

I boken »DSM: A history of psychiatry’s bible« visar den amerikanska professorn i sociologi Allan V Horwitz hur samhälleliga faktorer i USA, snarare än evidens, styrt utvecklingen av psykiatrins »bibel« – Diagnostic and statistical manual of mental disorders (DSM). (1 kommentar)

Ortopedens resa som kardiologpatient gav honom nya insikter

Insidertips för patienter

Örebro-ortopeden Per Wretenbergs resa som kardiologpatient gav honom nya perspektiv som nu sammanfattas i en handbok för patienter. Olle Svensson rekommenderar boken även för alla vårdprofessioner.

Ett liv av läkarglädje och sjukvårdsdebatt

Ett liv av distriktsläkarglädje och kritisk sjukvårdsdebatt

I sin bok »Distriktsläkaren« sammanfattar Bengt Järhult sitt debattliv och sina 40 år som distriktsläkare i småländsk glesbygd. Anders Hernborg har läst en bok »fylld av ett livs arbetsglädje, insikter och klokskap«. (1 kommentar)

Bok om placebo utan någon tydlig röd tråd

Bok om placebo utan tydlig röd tråd

Petter Frühling har läst »Hoppets anatomi – om förväntanseffekter och placebo« och har en del att invända. Han hoppas ändå att boken kan väcka en debatt kring placebons betydelse inom medicin. (1 kommentar)

1 2 3 24