En lärobok på svenska i ämnet neuro­radiologi har sett dagens ljus under 2009. Förordet låter förstå att arbetet växt ut från en planerad blygsam handbok till ett format som omfattar aktningsvärda delar av det sjukdomspanorama som neuroradiologin stöter på i klinisk vardag. Därmed har volymen landat på nära 1 100 sidor av förtätade fakta och bilder. Prestationen är imponerande, och att ett encyklopediskt verk åstadkommits av blott fyra författare, Kasim Abul-Kasim (redaktör och huvudförfattare) tillsammans med Pavel Maly, Pia C Maly Sundgren och Stig Holtås, inger stor respekt.
Texten är skriven i telegramstil och är tabellariskt ordnad. Beskrivningarna av radiologiska fynd är detaljerade trots den lakoniska stilen. De föregås av återkommande underrubriker som innefattar bland annat etiologi, patologi, viktigare kliniska data, och följs av faktarutor där differentialdiagnoser nämns och där man ger förslag till undersökningsprotokoll.

De tre första och största delarna av boken är organiserade efter diagnoser, i alfabetisk ordning, och omfattar sjukdomar i hjärnan, i huvud–halsorgan respektive i ryggen. Efter dem följer avsnitt med ovanligare tillstånd, ett om differentialdiagnoser som vanliga kombinationer av neuroradiologiska fynd kan ge upphov till (inkluderande ett subkapitel om kliniska neurologiska symtom som borde kunna uppskattas speciellt av radiologer), en anatomisk-funktionell atlas, vilket är helt centralt i ett verk av denna karaktär, och slutligen ett register.
Bildmaterialet är rikligt, generellt av berömvärt hög klass och speglar modern användning av CT och MRT. De föreslagna undersökningsprotokollen är i allmänhet välgrundade och brett accepterade, men för att rekommendationerna för MRT ska kunna förstås till alla delar krävs god förtrogenhet med alla de akronymer som varierar mellan tillverkare av magnetkameror, eller ett flitigt slående i ordlistan.
Textens omfattning är tillräcklig, med råge, för sin målsättning och för bokens tänkta läsekrets. Intrycket, särskilt vid sträckläsning, dras ned något av en episodisk språklig hälta och av korrekturmissar.

Textens innehåll, som i övrigt till största delen har hög kvalitet och täcker relevanta delar av respektive diagnos­område, dras med ett litet antal, men inte betydelselösa, tveksamma, hypotetiska eller felaktiga sak­uppgifter, som bör ses över i en andra upplaga. Några exempel: »Venöst angiom« är en föråldrad, missledande beteckning på en variant av djupa vensystemet; signalmönstret i intracerebrala blödningar har visats vara betydligt mer variabelt än vad som beskrivs här; en märklig hypotes om att araknoidala villi skulle ha betydelse för extra stor vidd av subarak­noidalrummet hos vissa småbarn refereras; debatten och modernare rön om patogenesen till normaltryckshydro­cefalus är knappast korrekt refererad. Cirkulationstid (MTT) mätt med perfusionsmetoder benämns rätteligen »mean transit time« (inte mid); frakturlinjernas lokalisering vid hangman-skador beskrivs inte helt rätt.
Kloka råd lyser ställvis upp texten ytterligare; till exempel rörande vikten av att en vaskulär neurokirurg avgör indikationen för en eventuell screening för intrakraniella aneurysm.

I sin uppläggning är boken besläktad med betydligt mer omfångsrika amerikanska kusiner, till exempel »Diagnostic Imaging«, Amirsys, 2004–2007, som med volymerna »Brain«, »Spine«, »Head and neck«, »Pediatric neuro­radiology« och »Imaging anatomy«, tjänar som uppslagsverk framför allt för dem som sysslar med neuroradiologi på heltid eller en stor del av sin arbetsdag. Abul-Kasim och medarbetares bok appellerar gissningsvis framför allt till radio­loger utanför neuroradiologiska special­enheter eller under utbildning, som i en enda volym och t o m under en jäktig jour snabbt kan få stöd om diagnostiken inom hjärnan, ansiktet och ryggen. Inköp till radiologiska kliniker kan absolut rekommenderas. Ett begränsat antal kolleger i andra specialiteter, som på egen hand vill bilda sig en second opinion om bilder som presenteras via journalsystem, kan kanske finna formatet vara hanterligt.