Att förebygga ohälsa genom att ändra livsstil är ett omdebatterat och viktigt område. Dagligen möter vi »nya« budskap i medierna där man levererar råd för att sänka sin kardiovaskulära risk. Det är svårt för både vårdpersonal och patienter att sortera informationen och kontrollera vilka råd som är evidens­baserade. Professor Mai-Lis Hellénius har med stöd från Hjärt-Lungfonden utarbetat ett webbaserat utbildningsprogram inom kardiovaskulär prevention för att klargöra fakta inom området, både för sjukvårdspersonal och för allmänhet. Webbadressen är ‹www.sundkurs.se›. Båda delarna är omfattande och pedagogiskt upplagda med föreläsningar och bildmaterial i en snygg och lättillgänglig layout. Man kan när som helst ta en paus för att senare återkomma och fortsätta där man slutade, vilket är fördelaktigt.
Kursen är uppbyggd med sex avsnitt. 1) Fakta om risker, 2) Fysisk aktivitet,
3) Mat och alkohol, 4) Nikotin,
5) Stress, 6) Pedagogik.
Innehållet är evidensbaserat och mycket inspirerande. Kursgivaren har lämnat pekpinnarna åt sidan och i stället lyft fram smarta val, evidens och inspiration. Utbildningsprogrammets tyngdpunkt ligger på fysisk aktivitet och mat, men även övriga faktorer som nikotin och stress behandlas på ett bra sätt.

Att fokus ligger på fysisk aktivitet och mat är bra då det pågår en infekterad kostdebatt inom vården och i samhället. Genom att lyssna till Mai-Lis Hellénius’ sammanfattning av flera stora studier bör vårdpersonal efter genomgången kurs kunna ge evidensbaserade råd om livsstilsförändring för att förebygga kardiovaskulär sjukdom hos sina patienter. I det dagliga patientarbetet kan man med fördel även rekommendera sina patienter att ta del av utbildningsprogrammets allmänna del.
I avsnitt 3 behandlas mat och alkohol tillsammans. Det finns positiva effekter av ett måttligt dagligt intag av alkohol på kardiovaskulär risk. Detta är dock ett pedagogiskt problem för vårdpersonal som måste väga in övriga risker med alkoholintag, allra helst för allmänläkaren som bemöter patienten ur ett holistiskt perspektiv. Det vore önskvärt att även nackdelarna med alkohol belystes starkare i denna webbkurs.

Avsnitt 6 behandlar pedagogiken bakom livsstilsförändringar. Flera tänkvärda och viktiga punkter lyfts fram om hur vårdpersonal ska kunna samtala med patienten om vikten av att förändra livsstil.
En rad olika vårdprogram för omhändertagande av redan sjuka patienter finns utarbetade. Vården, framför allt primärvården, har ett stort ansvar för att arbeta med livsstilsfrågor för att förebygga kardiovaskulär sjukdom och för att identifiera och hjälpa riskpatienter innan de utvecklar sjukdom. Denna kurs kan stödja vårdpersonal i detta svåra och viktiga arbete. Kursen kan verkligen rekommenderas till all vårdpersonal, både för sitt innehåll och för sin inspiration.