Olle Hillman är barn- och ungdoms­läkare och har verkat både som skolläkare och skolöverläkare under många år. Han har bl a deltagit i utarbetandet av Socialstyrelsens rapport »Skolhälsovården 1998«. En stor del av sin klokskap förmedlar han nu genom boken »Skolhälsovård – introduktion och praktisk vägledning«, nyutkommen i en and­ra upplaga.

I den nya upplagan har några nya avsnitt tillkommit med bakgrund av den nya skollagen. Men även fokus på några nya hälsoproblem inkluderas, såsom både dyslexi och dyskalkyli; liksom även en fördjupning inom det neuropsykiatriska problemområdet. Därmed känns boken aktuell både för blivande och för redan verksamma skolsköterskor och skolläkare.
Med författarens mångåriga kliniska yrkeserfarenhet upplevs många råd och anvisningar som både handfasta och gedigna. Till exempel finns flera tydliga och väl förankrade tankar kring dokumentation, vilket många gånger kan vara ett svårt dilemma i den kliniska vardagen både för en erfaren skolsköterska och för dito skolläkare.

Det näst största kapitlet i den nya utgåvan beskriver hälsobesökets komponenter. Detta kapitel innehåller, som flera andra, ett flertal praktiska anvisningar. De råd och upplysningar läsaren får i detta kapitel kan vara till stor hjälp för den oerfarne medarbetaren i skolhälsovård. Men kapitlet kan vara till nytta även för en oinitierad skolledare som har att bedöma en skolsköterskas vardagsarbete i den egna skolan.
Bokens mest omfattande kapitel fokuserar på elever i behov av särskilt stöd, vilket är en stor grupp elever som tar stor tid och engagemang i anspråk i skolhälsovården. Dessutom ställer denna elevgrupp samverkan med andra aktörer på skolarenan på sin spets. Något som Hillman också lyfter fram där han bl a nämner att »skolhälsovården har ofta anledning att medverka aktivt i utformningen av åtgärdsprogram«.
Även i detta kapitel presenteras läsaren flera uppslag till hur praktiska rutiner kan utarbetas kring elever med allt från utvecklingsstörning till Aspergers syndrom och diabetes, liksom skolfrånvaro. Många av bokens förslag till insatser kan ses som ett verktyg i den lokala skolhälsovårdens kvalitetsutvecklingsarbete.

Boken innehåller även teoretiska resonemang kring t ex skolans förhållningssätt till elever i svårigheter. Här problematiserar Hillman på ett djuplodande sätt avseende begreppen »inkluderande integrering« och »segregerande integrering«.
Författaren lyfter fram skolhälsovårdens viktiga uppdrag med att skapa klarhet i bakgrunden till elevers behov av särskilt stöd.
»Skolhälsovård – introduktion och praktisk vägledning« fyller en viktig funktion som handbok i skolhälsovård för både oerfarna och erfarna medarbetare inom hela elevhälsan. Författarens mål att »bidra till ett förändringsarbete och samtidigt förmedla… konkreta metoder« har mer än nåtts när läsaren tagit sig an innehållet och förverkligar de rikliga praktiska råden i sitt vardagsarbete.