Barnkirurgin som egen specialitet började för ungefär 50 år sedan, då den bröt sig ut ur allmänkirurgin. Sedan dess har barnkirurgin blivit allt mer specialiserad, vilket i förs­ta hand beror på snabba framsteg inom forskning och utveckling. Följaktligen finns det ett behov av moderna och sammanfattande läroböcker, två egenskaper som är utmärkande för denna bok.
Författarna presenterar bredd, kombinerat med hög tillförlitlighet, genom att samarbeta med experter från hela världen. Boken är uppdelad i följande sektioner,
• »Milestones in paediatric surgery«
• »Principles of surgical science«
• »Fetal and neonatal surgery«
• »Children’s surgery«
• »Principles of paediatric urology«
• »Surgery of the liver, Pancreas and bile ducts«
• »Principles of surgical oncology«
• »Principles of trauma« samt
• »Spina bifida and hydrocephalus«.
I varje sektion finns relevanta dia­gnoser, och varje diagnos är i sin tur uppdelad i korta stycken såsom definition, embryologi, epidemiologi, klinik, utredning, omhändertagande, kirurgi, komplikationer och utfall. Sektions­indelningen är något speciell och speglar till viss del redaktörernas intresseområden mer än en verklig fördelning inom specialiteten.

Avsnitten urologi, onkologi och trauma är begränsade jämfört med de övriga sektionerna. Dessa sektioner ger ibland en mindre övergripande bild i jämförelse med resten av boken. Vissa diagnoser i dessa delar saknar eller är otydliga med exempelvis definition, uppföljning och kirurgisk indikation. Däremot får man en snabb överblick av de viktigaste punkterna för varje dia­gnos. Trots begränsningarna i dessa kapitel har de viktiga principerna inte gått förlorade och är ändå till nytta i det dagliga arbetet.
Sektionerna »Fetal and neonatal surgery« och »Children’s surgery« är de mest genomarbetade. Här finns allt från akut buk till Hirschsprungs sjukdom. Till skillnad från ovan nämnda sektioner är dessa utförligare och har större detaljrikedom. Varje diagnos har oftast en medföljande röntgenbild eller handritad översiktsbild för att enklare ge läsaren en förståelse för sjukdomen i fråga. Texten är lättförståelig, koncis och fokuserar på det kliniska arbetet. Läsaren får snabbt svar på enklare fråge­ställningar och kan därefter tillämpa dessa kliniskt. Vad som däremot förväntas av läsaren är grundläggande kunskaper inom barnkirurgin. Den kortfattade texten med många förkortningar kan i annat fall bli obegriplig.

Sektionen »Principles of surgical science« är det avsnitt som underläkare och medicine kandidater kommer att ha störst nytta av. Här behandlas allting omkring den kirurgiska patienten, förutom själva kirurgin. Exempel på ämnen är postoperativa problem, hematologi för kirurger och parenteral nutrition. Detta kapitel ger en god grund för att kunna klara av avdelningsarbetet och ta hand om patienten utanför operationssalen. Denna sektion i sig gör boken tillräckligt prisvärd för att införskaffas av samtliga underläkare med någorlunda barnkirurgiskt intresse.

Denna bok kan inte ersätta en formell lärobok i barnkirurgi men det är inte heller dess avsikt. Författarna hoppades med denna bok kunna hjälpa och stödja alla som är involverade i barnets kirurgiska vård, däribland allmänläkare, allmänkirurger, akutläkare och barnmedicinare. Enligt min mening har de lyckats med detta på ett utomordentligt sätt. Boken rekommenderas varmt till alla läkare som smidigt och snabbt vill kunna få fram fakta om barnkirurgiska tillstånd i sin kliniska vardag.