Fysisk aktivitet i samband med kroniska men även med mer akuta sjukdomstillstånd är en ständigt aktuell fråga. För drygt 25 år sedan utkom boken ”Sjukdomar, läkemedel och idrott”, skriven av bland annat svensk idrottsmedicins pionjärer Bengt O Eriksson, Per Rehnström och Lars Pettersson. Den fyllde då ett stort behov. Emellertid har kunskapsutvecklingen gjort en uppdatering nödvändig. Med hjälp av 13 specialistkolleger inom för idrotten väsentliga områden återkommer de nu med ”Idrott, hälsa och sjukdom”. Den är skriven för en intresserad allmänhet men också för kolleger, osäkra i dessa frågor. Inget är så frustrerande för en vetgirig krasslig idrottare som ett okunnigt och banalt råd – här finns hjälp att finna i många fall.
Boken är välskriven och föredömligt pedagogiskt upplagd. Sjukdomen/besvären inom internmedicin, traumatologi/ortopedi och angränsande områden beskrivs enkelt, huvudorsaker diskuteras, behandlingsalternativ inklusive läkemedel redovisas och till sist – råd och anvisningar gällande fysisk aktivitet och idrott finns under titeln ”Konsekvenser för träning och tävling”. I några kapitel beskrivs även idrottens fysiologi, kost, träning och andra frågor, där dock mer fördjupad kunskap får sökas på annat håll. Dopning, ett av idrottens trovärdighetsproblem, beskrivs föredömligt i eget kapitel. Risker för positivt dopningstest i samband med läkemedelsbehandling vid sjukdom påtalas särskilt.
Att boken rekommenderas säger sig självt, även om det finns några faktauppgifter som inte är korrekta. Många, intresserade av fysisk aktivitet och träning/tävling, blir osäkra när sjukdomar och besvär dyker upp. I några kapitel såsom exempelvis de om hjärnhinneinflammation, näthinneavlossning och ileus, är råden rörande fysisk aktivitet självklara, men sjukdomsbeskrivning, orsaker och behandlingsalternativ har ett egenvärde. I andra kapitel – till exempel de om infektionssjukdomar, hjärtsjukdomar och rörelseorganens sjukdomar – kan upplysningarna verkligen göra skillnad. Att träna/tävla eller avstå är inte enbart en fråga för stunden. I det långa loppet är regelbunden fysisk aktivitet en av de viktigaste friskfaktorerna i det moderna samhället och motverkar dessutom uppkomst av ohälsa av olika slag. Boken är till stor hjälp för den som vill reda ut gränsdragningar och få rekommendationer avseende möjligheterna att vara fysiskt aktiv vid sjukdom.


Idrott, hälsa och sjukdom av Bengt O Eriksson, Mats Börjesson, Charlotte Greppe, Lo Hafström, Tore Mellstrand.