Den svenska läroboken ”Smärta och smärtbehandling”, redigerad av Mads Werner och Ido Leden, har utkommit i sin andra, reviderade upplaga. Boken är mycket väl komponerad, och viktig för alla som arbetar inom sjukvården, eftersom smärtproblematiken finns inom alla specialiteter och berör alla yrkesgrupper. Patienter med smärtor finns överallt, inom sjukvården och i samhället, och smärta kan betraktas inte bara som ett symptom på pågående eller tidigare skada, utan även som en folksjukdom.
Smärta är den vanligaste orsaken till att människor söker kontakt med sjukvården, och är vid sidan av psykiatriska diagnoser den vanligaste orsaken till långvarig sjukskrivning. Den som lider av svår långvarig smärta har en mycket låg livskvalitet. Smärta ger inom kort sömnstörningar, depression, och påverkan på familje- och arbetsliv, ja på de flesta av tillvarons aspekter. Samhällskostnaderna orsakade av långvarig smärta uppskattas till cirka 86 miljarder kronor årligen (SBU 2006)! Många får god smärtlindring, men patienter med såväl akut som långvarig smärta är ofta underbehandlade, eller får inte rätt behandling. Patienter lider i onödan. I många fall finns ingen verksam kausal behandling eller effektiv farmakologisk lindring. Ofta vet vi inte hur vi ska göra när smärtan motstår behandlingsinsatserna. Både patient och behandlare grips av frustration. En viss behandling av en viss smärta kan vara helt kontraindicerad för en annan typ av smärta. Det är alltså ett komplicerat och mångfacetterat område att arbeta med. Bra undervisning i ämnet smärta är därför oerhört viktig, och denna bok fyller därmed ett stort behov.
Sammanlagt 45 författare, många av de främsta och mest erfarna av smärtläkare och forskare i Sverige, har bidragit till boken, såväl läkare, sjuksköterskor och omvårdnadsforskare, samt expertis inom psykologi, sjukgymnastik och socialt arbete. Initiativtagare till boken, Mads Werner, auktoritet inom akut smärta och cancersmärta, har gjort en stor insats, och står för cirka en tredjedel av bokens text.
Boken ger en både bred och djup insikt inom alla områden av betydelse för att förstå mer om fenomenet smärta och dess behandling. Vikten av läkarens engagemang inom smärtbehandling lyfts fram, liksom andra yrkesgruppers stora betydelse. Den innehåller allmänna övergripande aspekter på smärta, smärtfysiologi, smärtanalys, olika behandlingsalternativ, och omvårdnads-, psykosociala och existentiella aspekter. Boken täcker i princip alla kliniska problemområden, från akut postoperativ smärta och förlossningssmärta, inklusive cancersmärta, till diagnostik och behandling av långvarig smärta av olika genes och lokalisation. Viktiga kapitel om smärta hos äldre och smärta i samband med demens ingår.
Vi får en bra beskrivning av specifika smärttillstånd från rörelseapparaten, neuropatisk smärta, gynekologiska smärttillstånd, huvudvärk, och den smärtsamma och svårbehandlade folksjukdomen fibromyalgi. Den psykiatriska aspekten på smärta, och den viktiga samsjukligheten med till exempel depressioner och ångesttillstånd, inklusive de svårhanterade somatoforma smärtillstånden, beskrivs i initierade kapitel. Smärtrehabilitering, och psykologiska behandlingsmetoder får en utmärkt genomgång. Ett välskrivet kapitel om smärtans farmakologi ingår, liksom ett avsnitt om forskning kring nya läkemedel.
I kapitlet som beskriver akupunkturens effekter, efterlyser jag en något mer kritisk hållning mot bakgrund av nyare, väl designade studier, vars resultat tonar ner den smärtlindrande effekten av akupunktur ganska ordentligt, till nära nog placebonivå.
Innehållet i boken är kliniskt relevant, och håller generellt en hög vetenskaplig kvalitet. Även de allra senaste forskningsrönen finns med, med en fullständig referenslista som återfinns på webben. Boken innehåller ett stort antal bra fallbeskrivningar som illustrerar den kliniska verkligheten.
Redaktörerna har som en fin gest dedicerat boken till docent Staffan Arnér, en pionjär inom svensk smärklinik, för dennes outtröttliga insatser för en förbättrad smärtbehandling. Jag tror att han är stolt och gläds över denna fina bok.
Boken ”Smärta och smärtlindring” utgör en hörnsten för den samlade kunskapen om smärta och smärtlindring i Sverige. Den kommer att vara till nytta inom de olika vårdutbildningarna och fungera som ett bra stöd för alla som kommer i kontakt med smärtpatienter i sjukvårdens vardag. Mads Werners och Ido Ledens bok kommer att bidra till att patienter med smärtproblematik får en bättre behandling. Boken är ett fint resultat av ett samarbete över medicinska och yrkesmässiga gränser. De båda redaktörerna, deras medförfattare, bokens framtida läsare och smärtpatienterna är att gratulera.


Smärta och smärtbehandling av Mads Werner och Ido Leden, redaktörer