Våra kognitiva processer påverkas vid en rad olika tillstånd och sjukdomar. I boken »Kognitiv medicin« är det kognitiva perspektivet det gemensamma temat för de 33 avsnitten författade av drygt 40-talet skribenter. Konceptet är innovativt och väcker nyfikenhet, samtidigt som det är tydligt att redaktörerna ställts inför vissa utmaningar. Utifrån ett mångårigt arbete i det nationella nätverket, Svensk förening för kognitiva sjukdomar, gör man nu ett försök att presentera den samlade kognitionsvetenskapen i en skrift. Och på så sätt är boken ett välkommet tillskott i den medicinska och psykologiska litteraturen. Någon motsvarighet finns inte på svenska språket.

Man får inledningsvis en bra överblick över de kognitiva funktionerna och neurovetenskapen bakom dessa. Läsaren får en aktuell uppdatering av det senaste inom kognitionsvetenskapen. Likaså avhandlas överskådligt flertalet tillstånd som primärt eller sekundärt påverkar de kognitiva processerna. Och då inkluderas även mer »traditionellt« psykiatriska tillstånd som schizofreni och depression. Mer styvmoderligt avhandlas tvångssyndrom i ett avsnitt som rör tillstånd med debut i barndomen, medan ångest/oro som påverkar kognition och beteende saknas helt. Att belysa vaskulär kognitiv sjukdom utan att beröra stroke och dess konsekvenser för kognitionen, med t ex ne­glekt och språkstörningar, väcker frågor. Här finns mer kognitionskunskap att förmedla innan man kommer in på demensområdet. Omfånget och bredden är bokens styrka. Men kanske kunde sådana relativt prevalenta tillstånd och deras koppling till kognition fått ta mer plats på bekostnad av mer sällsynta tillstånd som familjär CJD och kuru.
Den kognitiva vetenskapen utvecklas med stormsteg. Vi får hoppas att »Kognitiv medicin« följer den utvecklingen och befäster den självklara plats inom kognitionsmedicinen som boken nu tagit. Nivån på materialet gör att boken lämpar sig för flera grundutbildningar inom vården likaväl som för vårdens medarbetare.


Kognitiv medicin Författare: Christer Nilsson, Anders Wallin, Lars-Olof Wahlund, redaktörer