Gruppen av patienter som inte längre klarar av sitt arbete helt eller till del på grund av smärta eller stressutlösta besvär är mycket stor – och svårbehandlad. Många gånger handlar det om en mix av psykiska symtom som oro, nedstämdhet, trötthet, sömnsvårigheter tillsammans med diverse kroppsliga besvär som smärta från i stort sett vilken del av kroppen som helst, även om det är muskel- och ledvärk som är vanligast. Men symtom kan komma från mage, tarm, urinvägar, nervsystem osv. Den gemensamma basen är frånvaro av objektiv avvikelse, och symtomen ses ofta som misstänkt stressrelaterade. Just detta brukar göra att de flesta specialister dessa patienter träffat på vägen tappar sugen och återremitterar till primärvården.
SBU konstaterade i rapporten »Metoder för behandling av långvarig smärta« (2006): »Behandlingsprogram som kombinerar flera åtgärder ger både bättre smärtlindring och kortare sjukskrivning än enstaka, mindre omfattande insatser.« En uppdatering och fördjupning av rapporten »Rehabilitering vid långvarig smärta« (2010) konstaterar också: »Multimodal rehabilitering förbättrar förutsättningarna för att patienten ska kunna återgå till arbete, jämfört med inga eller mindre omfattande insatser.« Men rapporten lägger till brasklappen: »Det vetenskapliga underlaget är dock otillräckligt när det gäller vilken typ av multimodal rehabilitering som är bäst i dessa avseenden.«

Boken bygger på cirka 15 års utvecklingsarbete med multimodal teambaserad behandling av dessa patienter. Teamet består av läkare, KBT-psykolog/terapeut, sjukgymnast samt kurator.
Bokens styrka ligger i dess mycket stora ambition att täcka området på ett gediget sätt. Till boken hör också ett mycket omfattande material som man med hjälp av en kod kan komma åt på Internet. Där finns patientinformation, frågemallar, utvärderingsinstrument och mycket annat att ta del av. Författarna nöjer sig inte med en kort beskrivning av varje medarbetares arbetsuppgifter utan redovisar också teamets sammansättning, patienturvalet och samverkan med andra aktörer, inte minst arbetsgivare. Det finns också kapitel om beteendeaktivering, exponering, kognitiva interventioner, avslappning med EMG-biofeedback, tillämpad avslappning och mycket mer.
Dess svaghet är baksidan av all denna ambition. Språket är relativt snårigt akademiskt. Den känns som en mix av avhandlingsarbete och praktiskt användbar handbok. Läsaren erhåller dock hjälp i en inledande vägledning där det ges instruktioner om vilka delar just han eller hon kan inrikta sig på utifrån behov och intresse. Boken är således inte tänkt att läsas från pärm till pärm. Sex illustrativa patientfall på sidorna 177–232 hade med fördel kunnat läggas tidigare i boken för att utgöra en gemensam utgångspunkt för det som avhandlas.

Jag hade önskat få del av all denna kunskap i en enklare och mer lättåtkomlig förpackning. En del resonemang känns också som överarbetade, och här borde en nerstrykning och förenkling ha skett för att öka bokens användbarhet.
I floden av lättillgänglig hjälp-dig-själv-litteratur är denna bok en välkommen och förtroendeingivande gäst. Men jag skulle gärna se att författarna i nästa upplaga tar av sig rock, hatt och handskar och gör en väsentlig omarbetning av språk och innehåll för att få en mer praktiskt användbar bok.


Smärt- och stressrelaterad arbetsoförmåga av John Ektor-Andersen et al