»Gastroenterologi och hepatologi« är den första läroboken på svenska i detta ämne. Boken gavs ut 2011 med professor Rolf Hultcrantz som huvudredaktör. Hultcrantz och redaktionskommittén med ytterligare fem framstående gastroenterologer och hepatologer har engagerat sammanlagt 43 (inklusive huvudredaktör och redaktionskommitté) författare. Författarna är rekryterade från samtliga medicinska lärosäten och de är samtliga mycket namnkunniga.
I bokens 53 kapitel som spänner över 648 sidor ges en heltäckande bild av ämnesområdet. Texten har hög kvalitet och mycket god aktualitet. Flera referenser är så aktuella som från 2010, ännu fler från åren 2007 till 2009. Tyvärr saknar ett fåtal kapitel referenser. Kapitlen följer samma disposition med njutbar layout. Varje kapitel inleds med en kort sammanfattning. Texten ger en väldisponerad redogörelse för de olika sjukdomarnas definition, epidemiologi, patofysiologi eller patogenes, diagno­stik, behandling, uppföljning och komplikationer. Texten stöds av flera fallpresentationer, bra illustrationer, översiktliga tabeller, ett flertal faktarutor och översikter. De sistnämnda presenterar algoritmer för till exempel utredning och handläggning/behandling.

Som läsare får jag i denna bok en mycket god uppfattning om hur jag ska hantera de olika sjukdomarna utifrån nationella och internationella vårdprogram anpassade till rådande svenska förhållanden.
Boken kan därför med behållning läsas av flera olika kategorier. För medicine studerande och AT-läkare är boken mest lämpad som fördjupningslitteratur, i synnerhet om man har ett särskilt intresse för ämnet, och är ett väl så gott alternativt till exempelvis Harrisons »Principles of internal medicine«, som i den fjortonde upplagan avhandlar motsvarande områden på cirka 250 sidor.
För blivande specialister i medicinsk gastroenterologi och hepatologi liksom blivande specialister i gastrointestinal kirurgi torde boken vara en given introduktion innan man i sin läsning går vidare till mer specialiserad litteratur på andra språk. Även en specialist med mångårig yrkeserfarenhet har god nytta av boken om man vill ha en snabb uppdatering av något som råkat förpassas till minnets mer oåtkomliga vrår.

Ett intressant pedagogiskt grepp är att man som köpare av boken får ett års fritt abonnemang på något som kallas eLabbet. Via en webbsida på Internet når man eLabbet, där man kan ta del av extra material för fördjupning. Man kan också öva och tillämpa sina kunskaper på fler patientfall än de som presenteras i boktexten. Vidare har man möjlighet att via interaktiva frågor testa sina kunskaper.
Finns då inga brister i denna bok? En brist har nämnts ovan, nämligen att några kapitel saknar referenser. Ett annat förhållande som man kan ha synpunkter på är att gastrointestinal blödning tas upp i tre olika kapitel med delvis likartat innehåll.
Sammanfattningsvis blev jag upprymd av att bläddra i och läsa denna utmärkta bok som säkerligen kommer att bli ett standardverk i den svenskspråkiga medicinska facklitteraturen.