Flerfunktionshinder och kunskap om funktionshinder och funktionsnedsättningar är något som särskilt uppmärksammas i en ny bok av Ann-Kristin Ölund, habiliteringsläkare och barnneurolog. Det är en handbok som på ett lättillgängligt sätt berättar om stödformer och praktiska elementa för medicinsk omvårdnad, till nytta för alla som kommer i kontakt med flerfunktionshinder.
Handbokens tjugo kapitel beskriver den medicinska omvårdnaden steg för steg. Syftet är att alla ska få en ökad kunskap samt förståelse för personer med flerfunktionshinder, vilket inte är någon enkel utmaning eftersom funktionshinderområdet är komplext och inte alltid lättförståeligt. Personer med flerfunktionshinder är en osynlig grupp i samhället och har mycket stora stöd- och omsorgsbehov. Det handlar om olika sammansatta funktionsnedsättningar som många barn och unga, men också vuxna, lever med.

Ann-Kristin Ölund, som är barnläkare, förklarar att begreppet flerfunktionshinder inte är lika med flera funktionsnedsättningar. Hon menar att en person med flerfunktionshinder har flera och svåra funktionsnedsättningar och att antalet funktionsnedsättningar gör att funktionshindren som uppstår i vardagen inte är kompenserbara. Rörelsehinder och utvecklingsstörning är exempel på de flerfunktionshinder som tas upp i handboken. Betydelsen av stödbehov för personer med flerfunktionshinder behandlas på ett mycket bra sätt i texten. Författaren lyfter särskilt fram multiprofessionella team och samverkan, vilket ställer krav på många professionsföreträdare, till exempel läkare, specialpedagog, kurator, psykolog, sjukgymnast, sjuksköterska, och arbetsterapeut.
Nödvändigheten av samverkan mellan olika professioner brukar diskuteras i en rad utbildningar. Den här boken kan också vara ett hjälpmedel i strävan att uppnå en god samverkan. ”Medicinsk omvårdnad vid svåra flerfunktionshinder” är en värdefull bok som också är pedagogiskt uppbyggd och kan läsas av alla. Det gemensamma språket med det centrala begreppet och patienten med flerfunktionshinder i centrum är bokens stora styrka. Illustrationerna är tydliga och pedagogiska samtidigt som litteraturförteckningen är uppdelad på olika områden. Boken avslutas med en lista på webbadresser till patientföreningar och brukarorganisationer, vilket gör handboken till ett välkommet tillskott i funktionshinderlitteraturen. Författaren vänder sig till drabbade, närstående, habiliteringspersonal, vårdpersonal och assistenter.