Sexualitet är ett ämne som får ökande uppmärksamhet i den offentliga debatten. Frågan berör, inte bara på ett personligt plan utan också ur ett politiskt och kulturellt perspektiv. I denna bok presenterar och diskuterar tolv lärare/forskare vid masterprogrammet i sexologi vid Malmö högskola olika frågeställningar som är aktuella inom det sexologiska området. Boken vänder sig till personer som deltar i utbildning i sexologi vid olika samhälls- och vårdvetenskapliga institutioner, och också till personer som arbetar med eller kommer i kontakt med frågor om sexualitet och sexuella problem i sin yrkesutövning.

Boken spänner över ett brett fält. Utifrån andras och författarnas egna forskningsprojekt behandlas frågor kring till exempel samband mellan tradition, religion och sexualitet, sexualitetens uttrycksformer på olika fält (till exempel på Internet, bland unga och över nationalitetsgränserna), sexuella problem och dysfunktioner med mera. Redovisningen är genomgående djupgående. Den redovisade litteraturen är omfattande och aktuell. Diskussionen är intressant och väl övervägd, vilket naturligtvis inte hindrar att läsaren ibland lockas till kritiska reflexioner och invändningar.
Boken är utmärkt som lärobok i sexologi för studenter inom exempelvis ämnena socialt arbete, sociologi, folkhälsovetenskap, genusvetenskap och vårdvetenskap, och möjligen också medicin. Den har också ett betydande värde för personer som arbetar med frågor om sexualitet i sitt yrke. Antalet kliniskt aktiva sexologer i Sverige begränsar sig dock till knappt 150, varav en mindre del är läkare. För vårdcentraler och kliniker där sexologi inte är en huvudfråga kan boken fylla ett visst behov som kunskapskälla. Det måste dock sägas att många avsnitt kräver en hel del tid och möda för att läsaren helt ska kunna tillgodogöra sig innehållet.
I boken används en samhällsvetenskaplig terminologi som främst tycks hämtad från ämnesområdena sociologi och antropologi. Texten är mer flödig än gängse vetenskaplig text inom det medicinska området. Boken kan därför uppfattas som något svårläst av personer som arbetar inom det medicinska facket. En medicinare hade också gärna sett att den högaktuella och mångfacetterade frågan om sexuellt riskbeteende och prevention av sexuellt överförda infektioner hade fått plats i framställningen. Inte minst hade det varit värdefullt om frågor rörande samband mellan sociala förhållanden och sexuellt riskbeteende hade belysts.

Det finns inget arbete av liknande slag i Sverige. Fördelen med boken är dess stora bredd, aktualitet och djuplodande inriktning. Ett problem är att den kan vara delvis svårläst för personer som inte är hemmastadda i samhällsvetenskaplig vokabulär. För dem som arbetar inom hälso- och sjukvården men som inte är särskilt inriktade på sexologi har den främst ett värde som uppslagsbok när sexologiska frågor uppstår i samband med patientkontakter.